107521. lajstromszámú szabadalom • Eötvös-féle torziós mérleg

A találmány akként is foganatosítható, hogy a mérlegrúdon nem egyetlen, hanem két, egymáshoz szög alatt hajló tükröző­felüleitet alkalmazunk. Ez esetben a tük-5 röziő felületeket akként helyezzük el, hogy a két felület metszésvonala a tehetet­lenségi főtengellyel párhuzamos legyen. Tükröző felületekként célszerű pl. egy há­romélű prizma belső felületeit választani. 10 Ez utóbbi megoldási alak, melynek két tükröző felülete van, azt az előnyt nyújtja, hogy az egész elrendezést akként foganatosíthatjuk, hogy a visszavert fénysugár vízszintesen vagy közelítőleg 15 vízszintesen haladjon, amivel a tehetet­lenségi főtengelyre merőleges, egyetlen tükröző felülettel szemben jelentékeny szerkezeti egyszerűsítések érhetők el, minthogy annál a visszavert fénysugár 20 természetesen rézsútosan, a tehetetlenségi főtengely irányában halad. Ekként maga a tehetetlenségi főtengely, tehát az a hely­zet, mely a találmány szerint a tükörnek vagy a tükröző felületeknek adandó, 25 igen könnyen állapítható meg, minthogy rézsútos, egyenes méi'legrúdnál a tehe­tetlenségi főtengely a mérlegrúd geo­metriai tengelyével nagyjában párhuza­mos, míg az eddigelé leginkább használa­"30 tos, egyszer vagy kétszer derékszög alatt görbített mérlegrudaknál a tehetetlenségi, főtengely nagyjában a súlyok súlypont­jain átmenőnek tekinthető, mivel a mér­legrúd egyéb részei a legkisebb fajsúlyú •35 szerkezeti anyagból készülnek és így azok súlya a tulajdonképpeni Eötvös-féle sú­lyok tömegével szemben nem jön számba­ve^etö mértékben tekintetbe. oszolt rajzokon a találmány néhány -40 vadaképpen! megoldási alakja látható. Az 1. ábra az egyik, egyszer derékszög alatt meggörbített mérlegrudas megol­dási alakot, az Eötvös-részéről eredetileg 45 megadott alakban, a tehetetlenségi főten­gellyel és a találmány szerint elhelyezett leolvasó tükörrel, vázlatosan szemlél­teti. A 2. ábrán kétszer derékszög alatt meg-50 hajlított mérlegrúd, az ú. n. Z-rúd a ta­lálmány szerint tükörrel látható. A 3. ábra rézsútosan függő, egyenes mér­legrudat tükörrel, a 4. ábra ugyanilyen mérlegrudat fény­-55 terelő prizmával mutat. Az 5. ós 6. ábrák a fénysugár útját két tük­röző felület esetére szemléltetik. Az 1. ábrán (!) a torziós szál, mely a (2) mérlegrudat a (4)-gyel jelölt, ú. n. függesztőállvány révén hordja. A tehetet- uc lenségi (t) főtengelyt szakadozott vonal­lal jeleztük. (3) az ezen tengelyre merő­jeges tükör. Oly lengések, melyeket a mér­legrúd a (6) tengely körül végez, az el­térített fénysugarat nem befolyásolhat- 65 ják, minthogy e lengések alkalmával a találmány szerint elhelyezett tükröző fe­lület a saját síkjában tolódik el ós így az a fénysugár eltérítését nem idézheti elő. A (3) tükörnek ugyanilyen az, elhelye- 70 zése a 2. ábra szerinti (Z) mérlegrúdnál, valamint a 3. ábra szerinti, rézsútosan függő, egyenes mérlegrúdnál is. A 4. ábra szerinti megoldási alaknál a (2) mérlegrúd (4) függesztő állványán a 75 háromélü (5) prizma akként van megerő­sítve, hogy az egyik él a mérlegrúd geo­metriai tengelyétől a jelen esetben alig eltérő tehetetlenségi (t) főtengellyel pár­huzamos. 80 Mint az 5. ábrából látható, a prizma (6) alapfelületén belépő fénysugár a (7) oldal­felületre esik, melyről az visszaverődik, még pedig a másik, (8) oldalfelületre ve­rődik és innen való visszaverődés után a 85 (6) alapfelületen át kilép. Ha a prizmát a (9) él körül elforgatjuk, i\gy a kilépő visszavert fénysugár eltérítése nem kö­vetkezik be. Egyszerű geometriai megfon­tolás alapján könnyen belátható, hogy az 90 alapfelületet elhagyó, kétszer visszavert fénysugár pontosan ugyanazzal a szöggel fordul el, mint amellyel a beeső fénysu­garat forgatjuk. Különösen előnyös, ha egyenlő szárú derékszögű prizmát alkal- 95 mázunk, mert ilyen prizmánál a két be­fogófelületen kétszer visszavert fénysu­gár a prizmát a beeső sugárral párhuza­mosan bagvja el. A fénysugár útját kis forgásszögek esetére az 5. ábra szemlél- 100 teti. Ha ellenben a prizmát a (9) élre me­rőleges él körül forgatjuk, úgy a (6) alap­felületen át kilépő visszavert fénysugár eltérítése következik be, amint az a 6. 105 ábra szerinti vázlatból látható. Minthogy a (9) prizmaélhez képest ferde torziós szál körüli elforgás két for­gásból tehető össze, melyeknek egyike a (9) éllel párhuzamos tengely körül, má- no sika pedig az élre merőleges tengely kö­rül megy végbe, ebből következik, hogy a (9) prizma leírt elhelyezésénél a prizmá­nak oly mozgása, mely a mérlegrúdnak a (9) prizmaéllel párhuzamos tehetetlen- 115 ségi főtengelye körüli lengéseitől ered, a

Next

/
Thumbnails
Contents