107521. lajstromszámú szabadalom • Eötvös-féle torziós mérleg

Megjelent 1933. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^jjj^ SZABADA L W BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107531. SZÁM. — Vll/d. OSZTÁLY. Eötvös-féle torziós mérleg. Askania-Werke A. G. vormals Central werkstatt cég- Dessau und Carl Bamberg-Friedenau cég- Berlin-Friedenau. A bejelentés napja 1932. évi március hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi július hó 31-ike. Az Eötvös-féle torziós mérlegeknél a mérlegrúd torziós lengéseinek megfigye­lésére, rendszerint a mérlegrúdon, a tor­ziós szállal párhuzamos tükröt erősítenek 5 meg, mely a mérlegrúd torziós lengéseit a tükörről visszaverődő fénysugár rezgé­sei révén jelzi vagy regisztrálja. A jel­zéseket sok esetben ama kis rezgések za­varják, melyeket a mérlegrúd, a torziós 10 szálon kívül, a tehetetlenségi főtengely, vagyis ama tengely körül végez, melyhez viszonyíiva a mérlegrúdnak a legkisebb poláris tehetetlenségi nyomatéka és leg­rövidebb lengési ideje van. Minthogy az 15 Eötvös-féle torziós mérlegeknél az egyik súly jóval magasabban függ, mint a má­sik, ennélfogva a tehetetlenségi főtengely hegyes szög alatt hajlik a torziós szálhoz. Hasonlóképpen a tükrözőfelület a tehetet-20 lenségi főtengelyhez szög alatt hajlik. En­nélfogva a tükröző felület a mérlegrúd­nak a tehetetlenségi főtengely körüli len­gései alkalmával is mozog és e mozgások a fénysugár eltériilését okozzák. E len-25 gések az eltérített fénysugárnak több­kevésbé nagymérvű „reszketésében" nyil­vánulnak meg ós az Eöitvös-féle effektus leolvasásait, illetve feljegyzéseit megne­hezítik, illetve meghamisítják. Ez okból a 30 rézsútos mérlegrudas Eötvös-féle torziós mérlegek nem is tudtak elterjedni, noha éppen a rézsútos mérlegrúdnak a koráb­ban alkalmazott, egyszer vagy kétszer görbített mérlegrudakkal szemben szerke-85 zeti tekintetben jelentékeny előnyei van­nak. Az utóbbi mérlegrudak tekintetében megjegyzendő, hogy a tehetetlenségi fő­tengely körüli lengésekkel szemben a mér­legrúdnak derékszög alatt visszahajlított végei a tehetetlenségi főtengely körüli 40 lengésekre nagymérvű csillapító hatást fejtenek ki és így e lengések, különösen ha a mérlegnek nagyobb méretei vannak, nem válnak túlkárosan érezhetőkké. Az oly tor­ziós mérlegeknél, melyek rézsútosan függő, 45 egyenes mérlegrúddal vannak felszerelve, az említett csillapító hatás teljesen elma­rad, minek folytán a tehetetlenségi főten- . gely körüli, majdnem teljesen csillapítat­lan lengések oJy zavarólag hatnak, hogy 50 a leolvasás, vagy a leolvasásra alkalmas feljegyzések nem érhetők el. E hátrányokat a találmány szerint egy­szerű módon, azzal küszöböljük ki, hogy a mérlegrúdon alkalmazott tükröző felü- 55. leteket vagy a feljegyzésre vagy megfi­gyelésre való fénysugárnak más eltérítő eszközeit a tehetetlenségi főtengely irá­nyához viszonyítva, akként igazítjuk be, hogy a mérlegrúdnak a maga tehetetlen- w ségi főtengelye körüli lengései a leolva­sásra vagy feljegyzésre használt, vissza­vert fénysugárra nem gyakorolnak elté­rítő hatást. Ha a torziós lengések jelzé­sére egyszerű tükröt választunk, úgy ezt 65 a mérlegrúdon akként helyezzük el, hogy a tükörfelület a tehetetlenségi főtengelyre merőleges vagy közelítőleg merőleges le­gyen. Ezzel a tükröző felület a torziós szálhoz képest, az eddigi megoldásokkal 70 ellentétben, rézsútos helyzetet kap. Isme­retesek ugyan már oly torziós mérlegek, melyeknél a mérlegrúdon hegyes szög alatt hajló terelőtükrök vannak megerő­sítve, ezek azonban nincsenek a tehetet- 75-lenségi főtengelyhez képest beigazítva.

Next

/
Thumbnails
Contents