107515. lajstromszámú szabadalom • Rovarfogógép

• Megjelent 1933. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 107515. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Rovarfogógép. Rátky Frigyes uradalmi kasznár Tiborszállás. A bejelentés napja 1932. évi julius hó 30-ika. A találmány a lóhere, lucerna, stb. ro­varellenségeinek (ápion, lucerna-bogár, lucerna-böde, stb.) összefogására szolgáló, főleg fogatoserővel vontatandó gép, mely 5 az eddig ismert ily célt szolgáló gépeknél egyszerűbb szerkezetű, olcsóbb és hatáso­sabb működésű. A találmány lényegét a mellékelt váz­latrajz tünteti fel, melyen az 10 1. ábra a szóbanforgó gép egy példa­lcépeni kiviteli alakjának lényeges részeit felülről nézve, a 2. ábra pedig ugyanazt oldalról nézve mutatja. 15 (1) a vetőgépéihez hasonló (az ábrákon egyszerűség okából be nem rajzolt) járó­kerekekre, illetőleg ezek tengelyére sze­relt, egy vagy több, lemezből készült, kü­lönleges alakú gyűjtőcsatorna, mely a 20 nyíllal jelzett menetirányra merőleges homlokvonalának egész hosszúságában a <2) fésűszerű, megközelítőleg vízszintes helyzetű fogakkal van ellátva. Ezek a fo­gak az ábra szerint le vannak gömbö-25 lyítve, hogy a közéjük kerülő növényt ne sértsék, mimellett — mint az a—b met­szet is mutatja •— homorú felületűek és homorúan torkollanak is be a gyűjtő­csatornába, hogy amikor vontatás közben 30 a növénynek ütődnek, a rájuk hulló rova­rok rajtuk lecsúszva, bele hulljanak a gyűtőesatornába. A gép használható szá­razon is, de jobb a munkaeredmény, ha kevés vizet öntünk a csatornába, mely 85 esetben ez munkaköziben állandóan hul­lámzásban lévén, az esetleg kiszökni ipar­kodó rovarokat visszamossa. A víz kilo­csolódását az ábrázolt példaképeni kivi­teli alaknál a fogakkal egy darabból ké-40 szült kissé ferde (lefelé irányuló) hely­zetű (3) ütközőlemez akadályozza meg. Az (1) csatornák a (4) esúszótalpakkal van­nak alátámasztva, melyeket a csatornák két oldalfalához az (5—5) lyukaikba tett egy-egy csuklós (6) sasszeggel kapcsolunk 45 hozzá. A (4) csúszótalpak szárán több (célszerűen három) lyuk van s így a esúszótalpakkal a csatornának a talaj­szint feletti magassága a növénymagas­ság szerint állítható (pl. úgy, hogy a csa- 50 -torna alja 3, 6 és 9 cm-nyire lebeghet a csúszótalp alja felett). A csatornát úgy ürítjük lei, hogy a két alsó (6) csapszeget kihúzzuk és a csatornát a két felső (6) csapszeg körül hátrabillentjük. A (4) 55 csúszótalpak a (7—7) tartókarokhoz van­nak rögzítve, pl. a (8) szegeccsel; ez utób­biak pedig a járókerekek tengelyére csuk­lósan vannak felszerelve, úgy, hogy ezek a karok és velük együtt az egész géptest 60 felfelé elmozdulhatnak, de oldalirányban nem (mint pl. a vetőgép-csoroszlyák); munkán kivül (szállítás közben) a csator­nák felemelhetők és felemelt helyzetben rögzíthetők. 65 Hogy a fogak esetleg a rosszul felgereb­lyézett tartó marad_ványaitól el ne tömőd­hessenek, alsó részükhöz a (9) hárító­vasak vannak odaerősítve, melyek egy­úttal a fogak elhajlással szemben való 70 erősbítésére is szolgálnak. A (9) hárítóvasak esetleg el is marad­hatnak. A (3) ütközőlemez, készülhet nem a fogakkal, hainem magával a csatorna­fallal egy darabból is, sőt készülhet egé- 75 szén külön darabból. Maga a csatorna készülhet fogatoserővel való vontatásra több darabból (pl. egy lóval való vonta­tásra 3 egy méter hosszú darabból) vagy ké derővel vialó tolásra egy darabíból, sőt 80 T

Next

/
Thumbnails
Contents