107513. lajstromszámú szabadalom • Mozgatóműves klozetülőke

• Megjelent 1933. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI S^M® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107513. SZÁM. — XXI/B. OSZTÁLY. Mozgatómüves klozetüló'ke. Meteor'9 villamossági és esillárgyár r. t. cég Budapest. A bejelentés napja 1931. évi december hó 19-ike. Az eddig ismeretes felcsappantható klozetülőkék, rendszerint, lazák és moz­gatásuk szabad kézzel történik, mai egy­részt tisztátlanságot okoz, másrészt pedig 5 egészségügyi szempontból is súlyosan ki­fogásolandó. További hátrány volt, hogy az ülődeszka hátracsappantott helyzeté­ben a falnak vagy a falborításnak ütkö­zik, vízszintes helyzetében pedig a csé-10 szére csapódik és így mindkét végállásá­ban töréseket vagy egyéb rongálásokat okozhat. A találmány célja, hogy mindé hátrá­nyokat kiküszöböljük. A találmány sze-15 rinti klozetülőke jellegzetessége az ülőket vezérlő és vele kényszerkapcsolatos moz­gatómű. Az új szerkezetnél elesik annak szüksége, hogy kézzel nyúljunk az ülőké­hez, mimellett az ülőke külön támaszték 20 vagy rögzítés nélkül is biztosan megma­radhat bármely felcsappantott állásában. A rajzok az új klozetülőke néhány ki­viteli példáját, vázlatosan tüntetik fel. Az 1. és 2. ábra kézzel vezérelt klozetülőke 25 oldalnézete, két különböző állásban. A 3. és 4. ábra lábbal vezérelt klozetülőké­nek ugyanily két nézete. Az 5. ábra akár kézzel, akár lábbal vezérel­hető klozetülőke részleges oldalnézete. 30 Mindenütt (1) a csésze, (2) az ülőke, (3) ennek a csészéhez erősített tartólapja és (4) ülőke csuklópántja. A megrajzolt kiviteli alakok szerint az (1) ülőke aljához erősítjük az (5) forgaitó-35 kart, amely a szabályozható (6) súlyt hordja. Az (5) súlykar szabad vége túlér a (2) ülőke (4) csuklópántján és a (2) ülőke vízszintes helyzetében, a (6) súllyal egyetemben, a (2) ülőke alsó síkja alatt marad. így a (6) súly ellensúly gyanánt 40 szerepel, amely a (2) ülőke mozgatását és felcsappantott állásában való rögzítését megkönnyíti, mimellett elhárul még an­nak veszélye is, hogy a (6) súly a (3) tartólapnak ütközik. 45 Az 1. és 2. ábrabeli kiviteli alak sze­rint a (2) ülőke mozgatóművének további alkatrésze a falba erősített (7) egyenesve­zetékekben fel-lejáró (8) rúd, amely felül a (9) markolatban végződik, valamint á 50 (10) terelőkar, amely úgy a (8) rúdhoz, mint az (5) súlykarhoz is csuklósan kap­csolódik. A (8) rúd nyomásra és húzásra is igény bevehető és ha ezt a rudat a (9) markolatnál fogva lenyomjuk, akkor a 55 (2) ülőke, 1. ábrabeli vízszintes helyzeté­ből, a 2. ábrából látható, felcsappantott helyzetébe megy át. Ha azután a (2) ülőke 2. ábrabeli helyzetében a (8) rudat, a (9) markolatnál fogva, kissé felhúzzuk, 60 akkor a (2) ülőke az 1. ábabeli helyzetébe kerül vissza. A leírt szerkezet előnye, hogy a (8) rúdnak aránylag csupán cse­kély elmozdulásokra van szüksége, to­vábbá, hogy a (9) markolat az ember keze 65 ügyébe esik és állásával félreérthetetlenül jelzi a mindenkori tennivalót. A 3. és 4. ábrabeli, kiviteli alaknál a (2) ülőkét vezérlő nyomó-, illetve húzószerv a (11) kettős lábítóban végződő (12, 13, 14) 70 rudazat, amely a hosszúlyukas (15) csuk­lóban kapcsolódik a (8) rúdhoz. Ez a ki­viteli álak hasonlóképpen működik, mint az előbbi és még az előnye van, hogy se­hova sem kell kézzel nyulnunk. 75 Az 5. ábrabeli kivitel egyesíti az eddig . v ÉÉeMLV* , " < i^SMR^-*- ~ ÉíMffl

Next

/
Thumbnails
Contents