107468. lajstromszámú szabadalom • Szén, érc stb. osztályozására való rostély

uw-i^eí- hó 1-én. Megjelent 1933. évi flBBHBiMMHHi MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107468. SZÁM. — Xll/b. OSZTÁLY. Szén, érc stb. osztályozására való rostély. Fried. Krupp Grusonwerk A. G. cég* Magdeburg-Buckau. Pótszabadalom a 106332. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1932. évi március hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi november hó 19-ike. A találmány a 106332 sz. törzsszabada­lomban védett rostélyra vonatkozik, amelynél egymás mögött elrendezett és együttesen hajtott tengelyeken a rostélyt 5 képező tárcsák egymás mellett excentri­kusan vannak megerősítve és két vagy több tárcsából álló csoportokkint egy­máshoz képest pl. 180°-kal el vannak forgatva. Ilyfajta rostélyoknál az egyes 10 tárcsa csoportok között oldalrés képződik, amely jelentékenyen nagyobb, mint a rostalemez; ez a rés mindig akkor ke­letkezik, ha az, ugyanazon a tengelyen elrendezett, egymáshoz képest elforga-15 tott tárcsacsoportok középvonalai függő­legesen vagy megközelítőleg függőlegesen egymás alatt fekszenek. Habár az oldal­rések az üzem köbben a tengelyek min­den fordulatánál csak kétszer néhány 20 rövid pillanatra keletkeznek, ez az idő mégis elég ahoz, hogy durvább anyag­darabok essenek a rostélyon keresztül, úgy, hogy a kirostált anyagban mindig bizonyos mennyiségű nagyobb anyag-25 darab, u. n. túlniagy darab (Uberkorn) van. Némely anyagnál ez a mennyiség nem jelent hátrányt, ha azonban pl. barnaszén kirostálásáról van szó, mimel­lett a kirostált anyagot azután briket-30 tekké sajtolják, akkor túlnagy darabok­nak a jelenléte egyáltalában nem kívá­natos, mert ezek — különösen ha hosszú­kás alakúak — a brikettek szilárdságát hátrányosan befolyásolják. 35 A találmány célja egyszerű módon megakadályozni azt, hogy a tárcsacso­portok között a fentebb említett oldal­rések képződjenek; e célból ugyanazon a tengelyen ülő két-két tárcsacsoport kö­zött a rést lefedő lemez van elrendezve. ÍO A lemezek vagy a többi tárcsával forgó, koncentrikusan ágyazott tárcsák vagy helytálló lemezek is lehetnek. Valameny­nyi lefedő tárcsának egyenlő átmérője lehet; átmérőjüket azonban különböző 45 nagyra is választhatjuk, amely esetben azonban két szomszédos lefedő tárcsa su­garának és e tárcsák között lévő rosta­harántrés méretének az, összege egyenlő kell, hogy legyen két tengely közép- 50 vonala egymástól való távolságával. Ha helytálló lemezeket választunk, akkor valamennyi, egy síkban fekivő oldalrést egyetlen közbenső fallal lehet lefedni; azonban a tárcsák közé beszoruló anyag 55 számára horzsolok kai ellátott rostélyok­nál a tárcsacsoportök között fekvő hor­zsolok is el leihetnek látva a rések szá,­mára való lefedő nyúlványokkal. A rajzon a könnyebb megérthetőség 60 kedvéért a fentebb említett fajtájú osztá­lyozó rostély a réseket lefedő lemezeknek a találmány szerinti elrendezése nélkül van feltüntetve. A rajzok a találmány négy foganatosítási példáját mutat- 65 ják. Az 1. ábra a törzsszabadalom szerinti osz­tályozó rostély oldalnézete, a 2. ábra felülnézete; a 3. ábra az 1. áíbránaik megfelelő nézet, 70 ahol is a tárcsacsoportok függőlegesen egymás alatt állnak. A 4—7. ábrák a 3. áJbrának megfelelő egy-egy nézet, a találmány szerint a tár­csacsoportok között elrendezett, a rést 75 lefedő lemezekkel.

Next

/
Thumbnails
Contents