107417. lajstromszámú szabadalom • Készülék kiegyenlítő szerkezetes olajtöltésű kábeleknél az olaj hozzá-, illetőleg elfolyásának korlátozására

Megjelent 1933. évi [AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107417. SZÁM. — VLL/g. OSZTÁLY. Készülék kiegyenlítő szerkezetes olajtöltésű kábeleknél az olaj hozzá-, illetőleg elfolyásának korlátozására. Societá Italiana Pirelli cég- Milano, részben mint Luigi Enianueli főmérnök, milanói lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 11-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1929.évi augusztus hó 17-ike. Villamos kábeltelepekben, amelyeknél a kábelek belsejében egy vagy több, olajjal, vagy valamely mág folyékony szigetelő anyaggal töltött hosszcsatorna van, álta-5 Iában légmentesen elzárt tartályokat al­kalmaznak, amely tartályokban olaj, vagy más folyékony szigetelő anyag van. Ezeket a tartályokat megfelelő pontokon, pl. a kábelek végeinél vagy a karman-10 tyúknál csatlakoztatják a kábelhez. Fel­adatuk, hogy a kábelt állandóan olajjal, illetőleg a mindenkor alkalmazott folyé­kony szigetelő anyaggal impregnált álla­potban tartsák. Ha a kábel hőmérséklete 15 nő, akkor a tartányok a kábelből olajat vagy folyékony szigetelő anyagot vesznek fel. Viszont, ha a kábel hőmérséklete csökken, akkor a kábelnek olajat adnak le. Az egész kábeltelepet zárókarmantyúkkal 20 oly szakaszokra osztják, amelyeknek kü­lön olajellátásuk van. Olajjal töltött kábeleket úgy fektetnek el, hogy a kábelek csatornáiból a gyárban betöltött olajat minden egyes kábelhossz-25 ból a szállítás előtt eltávolítják, ezután a kábeleket szállítják és fektetik. A fekte­téskor mindenekelőtt minden kábelhosszt a szomszédos kábelhosszal összekötnek. Ezután a kábelhosszakat helyben evakuál-30 ják és olajjal vagy más folyékony szige­telő anyaggal újból megtöltik. A kábelnek a helyszínen való evakuá­lása és újból való megtöltése nehézségek­kel jár. Ezeket a hátrányokat oly eljárás-85 sal szüntetik meg, amelynél az egyes ká­belhosszakat teljesen töltött állapotban, tehát túlnyomás alatt álló olajjal szállít­ják, fektetik és kötik össze egymással. Ek­kor minden egyes kábelhosszt még a gyár­ból való elszállítás előtt önmagában is- 40 mert olajkiegyenlítő tartállyal látnak el. A kábelszakaszok összekötése közben a kábel nyitott végéből bizonyos mennyi­ségű olaj kifolyik, amelyet a kiegyenlítő tartány ismét pótol. Ez esetben tehát a 45 kábelhosszak összekötését rendkívül gyor­san kell elvégeznünk, nehogy az- olaikl­egyenlítő tartány kiürüljön, mely esetben a kábelbe levegő juthatna. Ennél az eljárásnál az olaj kiegyenlítő 50 tartányból a kábelbe folyó olaj mennyi­ségét és azt az olaj folyást, amely a fekte­téskor, a kábel javításakor vagy a kábel köpenyének megsérülésekor megindul, egyszerű (egycellás), szokásos kivitelű el- 55 lenállásszervekkel igyekeznek csökken­teni, amelyeket a csövekben vagy hozzá­vezet esek ben a kiegyenlítő tartályok és a kábeltelep közé iktatnak be. Ugyanez a hatás érhető el úgy is, hogy hozzávezeté- 60 sekként hosszú, vékony csöveket alkalmaz­nak. Mivel azonban az a nyomásesés, ame­lyet ezek az ellenállásszervek előidéznek, egyszerűen arányos az átfolyó olaj meny­nyiségével, vagyis mivel az az ellenállás- 65 érték, mely az olaj útjában fekszik, ál­landó, tehát az olaj átfolyásától függet­len, mihelyt az atmosphárikus nyomással szemben beáll az egyensúlyi állapot, bősé­ges olaj folyás indul meg, amely .azonban 70 a kiegyenlítő tartány nyomásának csök­kenésével szintén rohamosan csökken. A találmány értelmében a szokásos foj­tószervek e hátrányait oly új fojtószerv alkalmazásával szüntetjük meg, amiely 75 egymásra következő cellák vagy rekeszek

Next

/
Thumbnails
Contents