107414. lajstromszámú szabadalom • Egyenáramú motor

december hé 1-éa. Meg1 .) el ent 1938. évi ^TíőTPmVüP^nM^ MAGYAK KIRÁLYI fSIH® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107414. SZÁM. — VH/g. OSZTÁLY. Egyenáramú motor. Paul Pál igazgató Budapest. A bejelentés napja 1932. évi február hó 1-je. A találmány egyenáramú motor, mely­nek a szokásos, egymástól elszigetelt sze­letekből álló kollektora helyett egyszerű, villamos szempontból osztatlan testekből 5 álló áramfordítója van. A találmány szerinti motor két, egy­máshoz képest mozgó tekercs-, ill. mágnes­rendszerének egyikét közvetlenül, a má­sikat pedig csoportonként az áramfordí-10 tón keresztül kapcsoljuk össze az egyen­áramú hálózattal és pedig olykép, hogy a változó polaritású pólusok polaritása a két rendszer oly viszonylagos helyzeteiben -tTóHrwvók meg, hogy a forgó rendszerre >r . irányú forgatónyomaték hasson, r in. t ezeket a polaritásváltozásokat <<\.a hálózat egyes vezetékágaivai <H-j.M*so!;itos, villamos szempontból osztat­' 5 f 'ékkel együttműködő, a motor 20 forgórészével kényszerkapcsolatban forgó testek — előnyösen pl. gyűrűk, korongok •— létesítik vezető felületük megfelelő ki­alakítása folytán. A t álmány szerint a váltakozó pola-25 ritású mdszer pólusszáma kétszer akkora, mint a változatlan polaritású rendszeré és pec' a szokásos sorrendtől eltérően az északi déli sarkok nem váltakozva kö­vetkezi< c egymás után a kerületen, ha-30 nem m dig két-két északi, ill. két-két déli pólus n egymás mellett. Ezen pólusok tekercs ; az áramfordítóval olykép kap­csoljuk, hogy minden egyes pólus bizo­nyos pc1 aritásának időtartamát felező pil-35 lanatba a két szomszédos pólus polari­tása m ^változik. Ilykép két-két egymás melletti agyforma polaritású pólus egyet­len ere ^ pólusként hat a változatlan polaritá. i rendszerre és ezen eredő pólus 40 a változatlan • polaritású rendszer fél pólusosztásával egyező lépésekben körül­jár. A polaritásváltozásokat az áramfor­dító a változatlan polaritású rendszer oly helyzeteiben létesíti, hogy az utóbbira ál­landó irányú forgató nyomaték hat. 45 A rajz a találmány szerinti motor egy kiviteli alakját tünteti fel példaképen 2 pólusos változatlan polaritású forgórész esetén. Az 1. ábra általános elrendezés és kapcso- 50 lás. A 2—5 ábrák a motor polaritási viszonyait tüntetik fel egy körülforduláson belül. Az 1. ábrán az állandó polaritású forgó­rész a villamos szempontból osztatlan, 55 tehát valamennyi pontján azonos feszült­ségű (1, 1') áramfordító gyűrűkkel kap­csolatos, melyekbe a hálózati egyenára­mot a (2, 2') kefék vezetik be; a (3, 3') kefék a váltakozó polaritású mágnesek 60 közül minden másodiknak a tekercsével kapcsolatosak, a közbülső mágnesek teker­csei pedig két további (nem ábrázolt) kefével, amelyek az áramfordítók kerüle­tén a (3, 3') kefékhez képest eltolt helyze- 65 tűek. Az eltolás pl. az áramfordító gyűrű­kön levő fogszerű kiugrások osztásának negyedrészével egyenlő. A 2. ábrának megfelelő, negyed körül­forgásig tartó helyzetben a (4) állórész 70 északi polaritású (5) és (6), valamint déli polaritású (7) és (8) pólusai a (9—9) egye­nesbe eső tengelyű eredő pólusokként hat­nak a forgórészre és azt a vele közös ten­gelyre ékelt áramfordítóval együtt elfor- 75 gatják. A következő negyedfordulat tarta­mára az áramfordító az állórész pólusait a 3. ábrán feltüntetett polaritásra kap­csolja úgy, hogy az eredő pólusok tenge­lyei a (10, 10) egyenesbe esnek és a forgó- 80

Next

/
Thumbnails
Contents