107369. lajstromszámú szabadalom • Fotóelektromos cella

december hó i-4m> Megjelent 1933. évi 3103 MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107369. SZÁM. — VH/d. OSZTÁLY. Fotoelektromos cella. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég Eindhoven A bejelentés napja 1930. évi március hó 7-ike. Hollandiai elsőbbsége 1929. évi május hó 16-ika. A találmány fotoelektromos cellára vo­natkozik és pedig oly fajtára, amelyben elektróda van, mely fotoaktiv anyagot tartalmaz, mely besugárzás esetében elek-5 tronokat képes emittálni, amikoris az emittált elektronok száma a besugárzás erősségétől függ. Már javasoltuk, hogy a fotoaktiv anyag és a fotoaktiv elektródát hordó alátét kö-10 zött oly közbenső réteg alkalmaztassák, amelyben kémiai vegyület van, melyet célszerűen úgy választunk, hogy a foto­aktiv anyagott a közbenső réteg jobban adszorbeálja, mint az alátét. A kémiai ve-15 gyület célszerűen valamely oxid vagy halogenid, pl. kalciumfluorid. Azt találtuk, hogy az ily fajtájú foto­aktiv elektróda elektomos ellenállása igen nagy lehet, ami a cella érzékenységét 20 hátrányosan befolyásolja. A találmány ezen hátrány megszüntetését és a foto­aktiv elektróda ellenállásának csökkenté­sét célozza. A találmány szerinti fotoelektromos cel-25 Iában a közbenső réteg vezető részecské­ket is tartalmaz és ezek a közbenső réteg­ben jelenlevő kémiai vegyülettel össze vannak keverve. Egy ily elektróda elek­tromos ellenállása lényegesen kisebb, 30 mint az oly elektródáé, melynél a köz­benső rétegben ily vezető részecskék nin­csenek. Ezen részecskék jó eredménnyel a fotoaktiv anyag részecskéiből állhatnak és ezen célból .a fotoaktiv anyag a köz-35 benső rétegbe behatolhat. Ezzel még az elektronemisszió növelését is elérjük, ami, úgy látszik, annak a következménye, hogy az elektródában az áteső fény is fel­szabadit elektronokat. A fotoaktiv anyagnak a közbenső ré- 40 tegibe való behatolását azáltal idézhetjük elő, hogy, miután ifotoaktiv anyagot vit­tünk fel a közbenső rétegre és a cellát el­zártuk, a cellát felhevítjük. A fotoaktiv anyagúak a közbenső ré- 45 tegbe való behatolását megkönnyítheti, ha ezen réteg más vezető anyag részeit tartalmazza. A fotoaktiv elektróda ellen­állása ezen vezető részecskék által tovább is csökkenthető. 50 A jelen találmány értelmében használt közbenső réteg többféle úton állítható elő. A kémiai vegyület és a vezető részecskék ezen vegyület és vezető anyag egyidejű elpárologtatósa által vihetők fel az alá- 55 tétre. Ezen anyagok a cellában, pl. egy elektródán helyezhetők el. A közbenső ré­teg célszerűen vegyi reakció révén állít­ható elő, amikor is a reagáló anyagok elpárologtatás útján helyezhetők el az 60 alátéten. Emellett előnyösen nehezen illó fémből indulhatunk ki, melyeit egy köny­nyen illó fémnek és egy olyan negatív alkatrésznek vegyületével együtt, mely negatív alkatrész a nehezen elpárolgó 65 fémmel könnyen elpárolgó vegyületet ké­pezhet, a cellában, célszerűen vákuumban, felhevítünk. A használt kiindulási anya­gokat úgy választjuk meg, hogy az elpá­rolgó részek oly reakcióba lépnek, mely- 70 nél az alátéten a kiindulási anyagok leg­alább részben és finoman elosztott, össze­kevert állapotban ismét képződnek. A ke­verékhez, melyet a cellában felhevítünk, olyan más anyagot is adagolhatunk, mely 75 a vegyi reakciót elősegíti vagy részben más, a cella falát meg nem támadó termé­kek keletkezését idézi elő.

Next

/
Thumbnails
Contents