107357. lajstromszámú szabadalom • Füstcső, tüzelőberendezésekhez

december hó 1-é] 31egjelent 1933. évi fMNHHMHHkttÉ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107357. SZÁM. — íl/h. OSZTÁLY. Füstcső, tüzelőberendezésekhez. Simó Endre oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1932. évi május hó 20-ika. Az általánosan használt tüzelőszerkeze­tek — kályhák, tűzhelyek stb. •— kisebb fűtőértékű szenek eltüzelésére többé-ke­vósbbé alkalmatlanok, mert az elégés 5 nem teljes, az égéstermékek gyors lehű­lése következtében, korom alakjában, sok elégetlen szén rakódik le, ami a nagy hő­veszteségen kívül a füstcsatornák gya­kori tisztogatását is megkívánja. E hát-10 rányon a találmány oly módon segít, hogy az égéstermékek korai lehűlésének meg­gátlására, a füstcsöveket megfelelő hő-; szigeteléssel ellátva, lehetővé teszi, hogy az égéstermékek hosszabb úton, magasabb 15 hőfokon maradva, tökéletesebben égjenek el s ezáltal a koromlerakódás is csökken­jen, illetve a füstcsövekben meg is szűn­jön. A találmány egyes kiviteli példái, a 20 csővezeték középtengelyén át fektetett hosszmetszetekben, a mellékelt rajzlap 1—3. ábráin láthatók, melyek közül oz első kettőnél szilárd szigetelőanyag van alkalmazva s közöttük a különbség, lé-25 nyegileg, csak az, hogy a szigetelőréteg az egyiknél a cső külső, a másiknál pedig a cső belső oldalán van elrendezve. Ehhez képest az 1. ábrán olyan vaslemezből ké­szült, hengeres, egyenes (a) füstcső és 30 hozzá csatlakozó ! (b) könyökdarab lát­haitó, amelyek rendes módon egymásba tolhatók s ezenkívül belső felületükön (c) hőszigetelő anyaggal, pl. samottal, van­nak bevonva. A 2. ábrán metszetben fel-35 tüntetett, ugyancsak vaslemezből készí­tett (a) füstcső és (b) könyökdarab (c) hő­szigetelőrétege, pl. asbesit, a vaslemezcső külső felületén van alkalmazva. A füsteső teljesen hőszigetelő anyagból 40 is készülhet, valamint oly módon is, hogy a hőszigetelés többó-kevésbbé elzárt le­vegőróteggel legyen biztosítva. A 3. ábrán metszetben feltüntetett hengeres (a) vasle­mez füstoső, valamint az alsó és felső (b) könyökök (c) hőszigetelő rétege szabad 45 áramlásban többé-kevésbbé gátolt levegő, amely az egymásba illesztett (a) és (b) darabok, valamint az ezek köpenyéül szolgáló (d) és (e) külső lemezcső, illetve könyökök között van. A külső köpeny, 50 központosán, az (f) szegecsek és (g) köz­darabok segítségével van az (a) és (b) csődarabokra felerősítve és rövidebb, mint az (a), illetve (b) darabok, hogy ezeknek egymásba illesztése után a csatlakozó he- 55 lyeknél (h) hézagok képződjenek. E (h) hézagok a belső csővezeték és a külső kö­penyek közötti levegő kisebb mértékű áramlását lehetővé teszik, ami meggá­tolja azt, hogy a belső csövek felmelege- 60 dése túlnagy legyen. Szükség esetén azon­ban az (a) cső és a (b) könyökök fokozot­tabb összenyomásánál a '(h) hézagok el is tűnhetnek, amely esetben a hőszigetelő levegőréteg áramlása megszűnik s így a 55 hőszigetelés teljessé válik. A 3. ábra még a csővezetéknek az (i) kályhához, vala­mint a (k) kéménynyíláshoz való csatla­kozását is feltünteti. A leírt, nem teljes hőszigetelésiből kifolyólag a füstcsőveze- 70 ték csak annyira melegszik fel, amily mértékű felmelegedés a koromlerakódás megakadályozására szükséges s amelyből származó hőveszteségek a tökéletesebb el­égés folytán keletkező hőnyereségben fe- 75 dezetet találniak s így a tüzelés hatásfoka nem romlik. Az ismertetett változatok, természete­sen, bármely célszerűnek látszó kombiná­cióban is. alkalmazhatók, így pl. ugyan- 80

Next

/
Thumbnails
Contents