107348. lajstromszámú szabadalom • Villamos kapcsolószerkezet

december hó 1-én. Megjelent 11*38. évi HHfHHHHHBMi MAGYAR KIRÁLYI JHHK SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 107348. SZÁM. — Vll/G. OSZTÁLY. Villamos kapcsolószerkezet. Kábelgyár Részvénytársaság- Budapest. A bejelentés napja 1931. évi május hó 5-ike. Villáim os vezetékek szokásos oldható kapcsolata olyan, hogy az egyik vezeték végének dugós, a másiknak megfelelő hüvelyes kapcsolódoboza van. A vezetékek 5 így könnyűszerrel kapcsolhatók egymás­sal, illetőleg oldhatók egymástól, de a szerkezetnek számos hátránya van. Köny­nyen oldható kapcsolószerkezeteket t. i. majdnem kizárólag oly körülmények kö-10 zött alkalmazunk, ahol villamos és mecha­nikai tekintetben rendkívül durva bánás­módban van részük, így pl. műhelyekben, szerelőcsarnokokban, a szabadban, jár­műveknél. A kapcsolók könnyen sérülhet-15 nek meg leesés, rájuktaposás folytán vagy úgy, hogy valamely tárgy rájuk esik. A legtöbb kapcsolószerkezetiiél, különösen, ha a dugó nincs benn teljesen a hüvely­ben, illetőleg ha benne meglazul, a csupasz 20 érintkezők közé víz vagy más folyadék, piszok, fémrészecskék, stb. juthatnak, mi­által kúszóáramok, rövidzárlat vagy földzárlat állhat be. Ha a kapcsolószer­kezetet húzási igénybevétel alá helyezzük, 25 (mint ez pl. oly készülékeknél, melyek helyüket változtatják, gyakran előfordul), a dugó a hüvelyből kicsúszik, a kapcsolt készülék árammenteis lesz, a csupasz érintkezők földdel vagy áramvezető tár-30 gyakkal jönnek érintkezésbe, úgy hogy rövidzárlat vagy földzár] aí következik be. A csupasz érintkezők ekkor emberre és állatokra is veszélyesek. Különösen a sza­badban lépnek fel mindezek a veszélyek 35 fokozott mértékben. A találmány szerint készült kapcsoló­szerkezeit ezeket a hátrányokat kiküszö­böli, amellett egyszerű, olcsó és könnyű­szerrel be- és kikapcsolható. 40 A találmány olyan villamos kápesoló­szerkezet, melynek legalább külső része lágy gumiból, guttaperchából vagy más rugalmas szigetelő anyagból van és abban áll, hogy a dugós vagy hüvelyes kapcsoló­doboz vége gumiból, guttaperchából vagy más rugalmas szigetelőanyagból álló cső­toldat, melynek belső átmérője kisebb, mint a csatolandó rész legnagyobb át­mérője. Ezáltal kapcsolt állapotban az egymással összekötendő kapcsolódobozok 50 között, a kapcsolt résznek a csőtoldat általi körülburkolása mellett, por- vagy léghatlan, valamint nedvesség behatolá­sának ellenálló összeköttetés létesül. A mellékelt rajz 1. ábráján a találmány 65. szerinti kapcsolószerkeziet példaképpeni fo­ganatosítási alakja látható. A gumival, gutitaperehával vagy más rugalmas szige­telőanyaggal burkolt (L1 ) és (L2 ) vezetékek végein ismert módon gumiból, guttaper- 60, chából vagy más rugalmas szigetelő anyag­ból készült (S), illetőleg (D) kapcsoló­dobozok vanmak. A kontaktushüvelyeket magában foglaló (D) kapcsolódoboznak csőalakú toldata van, mely a doboz anya- 65-gával egy egészet alkothat. A toldat belső ámérője valamivel kisebb, mint a dugós kapcsolódoboz legnagyobb külső átmérője, vastagsága, illetőleg ellenállóképessége pedig oly nagy, hogy az (S) rész bedugása 70 esetében a csőalakú toldat nem nyomódik össze, hanem kitágul. Szilárdsági okokból, illetőleg a vezetéknek húzási igénybe­vételektől való mentesítése céljából a ve­zeték átmenete a dugós, illetőleg hüvelyes 75 kapcsolódobozba nem hirtelen, hanem fo­kozatos. Az (L1 ) és (L2 ) vezetékeket olykép kapcsoljuk össze, hogy az (S) dugós kap­csolódobozt a (D) hüvelyes kapcsolódo­bozba dugjuk, úgy hogy a rugalmas (R) 80

Next

/
Thumbnails
Contents