107254. lajstromszámú szabadalom • Palackzár szénsavtartalmú italok befogadására

december hó 1-éa. Megjelent 1933. é\aül|lll!IHMIPRMi MAGYAR KIRÁLYI tM^H® SZABADALMI BIRÓSÁ6 szabadalmi leírás 107254. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Palackzár szénsavtartalmú italok befogadására való palackokhoz. Németh Ferenc géplakatos Pestszentlőrinc. A bejelentés napja 1932. évi október hó 3-ika. A szénsavtartalmú italok befogadására való palackok használatos zárai két cso­portba oszthatók, a szifonnélküli és a szifo­nos palackzárak csoportjába. 5 Az egyszerű parafadugók szerepéhez ha­sonló szerepű, gumigyűrűvel tömítő, szifon­nélküli palackzárakat rendesen drótok kap­csolják a palackhoz. Az időnként elkerül­hetetlenül cserélendő tömítőgyűrűk vastag-10 sága rendszerint nem egyforma, már pedig az első izben használt gyűrűknél vékonyabb gyűrűk felszerelése esetén a meghatározott hosszúságú kapcsolódrótok szorítása nem elégséges a kellő tömítés biztosítására, a vas-15 tagabb gyűrűk viszont a drótokat túlfeszí­tik, úgy, hogy ezek idővel elszakadnak. További hátránya az ilyenfajta palack­záraknak, hogy nem záródnak önműködően és így az esetleg nyitva hagyott palackban 20 levő italból oly mennyiségű szénsav illanhat el, hogy az ital élvezhetetlenné válik. Az ismert szifonos palackzárak a szifon­nélküli zárak egyes hátrányait kiküszöbölik ugyan, azonban a szokásos felerősítésüknél 25 alkalmazott csavarmenetes félgyűrűk nin­csenek sem a palackhoz, sem pedig az ú. n. szifonfejhez erősítve és ezért pl. a palack belső tisztítása alkalmával, amikor is a szi­fonfej leszerelendő, könnyen elvesznek. 30 Ezenfelül ezek a félgyűrűk csak e célra ki­alakított és megfelelő méretű palackra való felerősítést teszik lehetővé. További hátrá­nyuk ezeknek a szifonfejeknek, hogy a pa­lack töltésekor nem nyílnak önműködően, 35 hanem a nyitó kar a töltés ideje alatt állan­dóan lenyomva tartandó. A találmány ezeknek a hátrányoknak a kiküszöbölésére irányul. A találmány szerinti palackzár két rész-40 bői áll. Az alsó rész állandóan a palackhoz erősített foglalat, amelyhez a felső rész csa­varmenettel kapcsolódik. A foglalat oldha­tatlanul kapcsolódik a palackhoz, pl. a rá­helyezés után összeforrasztott fémszalag útján, stb., ami az elkallódást. vagy a más -í& méretű palackokra való rápróbálgatást meg­akadályozza. A felső rész a foglalatba való becsavarása­kor egyszersmint a tömítőgyűrűt is a palack szájához szorítja. 50 A felső rész lényeges része a kézikarral tengelye irányában eltolható, a folyadékot be-, illetve kivezető cső, melynek alsó végén van a záróelem, a zárást eszközlő felülettel. Ha a kézikart nem működtetjük, a csövet 55 rugó tartja a zárási helyzetben. A kézikar lenyomásakor a cső elmozdul és az alsó ré­szén levő, zárást végző felület az ülésétől eltávolodik. Ily helyzetben a cső belső tere a palack belső terével közlekedik és a folya- 60 dék kiönthető. A palack töltésekor a rugó ellenében a túlnyomás tolja el a csövet és nyit, anélkül, hogy a kézikarra nyomást kellene kifejteni. Felszerelhető a palackzár olyan szerkezet- 65 tel is, pl. önsúlyának hatására, helyzetét a palackhoz képest változtató elemmel, amely a palack állóhelyzetében a nyitást és ezzel a folyadék felett meggyülemlő szénsav ki­szabadulását megakadályozza, a palack meg- 70 döntött helyzetében viszont a nyitást lehe­tővé teszi. A rajz a találmány példaképem kiviteli alakjait tünteti fel. Az 1. ábra a palackzár függőleges metszete, a 75 2. ábra az 1. ábrán látható cső másik né­zete részben metszve, a 3. ábra a palackzár nézete, a nyitást a pa­lack állóhelyzetében megakadályozó szerke­zettel. 80

Next

/
Thumbnails
Contents