107233. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés csavaralakúan hornyolt végnélküli tömlök vagy csövek előállítására

Megjelent 1933. évi szeptember hó 111 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107233. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés csavaralakúan hornyolt végnélküli tömlők vagy csövek előállítására. Kopetz József gyáros Wien. A bejelentés napja 1931. évi október hó 31-ike. A találmány eljárás és berendezés csavar­alakúan hornyolt végnélküli (azaz tetszőle­ges hosszú) tömlők vagy csövek előállítá­sára és célja az eddigi előállítási módot. 5 valamint a terméket jobbá és olcsóbbá tenni. Csavaralakúan hornyolt tömlőket vagy csöveket eddig olymódon állítottak elő, hogy csavaralakban futó hornyokkal ellátott, 10 forgó tövist szalaigalakú anyaggal körül­tekercseltek és ezután csavaranyán keresztül csavarolták, amely a csőalakú burkolatba a hornyokat besajtolta. A tömlő előállítása csak darabonkint mehetett végbe, minthogy 15 a kész darabot, az anyaghozzávezetés meg­szüntetésénél, visszafelé a tövisről le kellett csavarolnr Ettől a nehézségtől eltekintve, hosszabb tömlők vagy csövek előállítása nem volt lehetséges, minthogy a tömlőnek, 20 elcsajvarodások elkerülése végett, egész hosz­szában állandóan kellett volna forognia. A találmány szerint az említett összes hátrányok elkerülhetők és tömlőket, vasa­lással vagy anélkül, folytonosan tetszőleges 25 hosszúságban, visszafutás nélkül, lehet elő­állítani. Továbbá sima külső- és belsőielii­letü és nagyobb szilárdságú tömlőket is elő állíthatunk. Az eljárás lényege, hogy a szalaganyagot 30 forgó készletcsévékről helytálló tövisre átla­polással tekercseljük rá és az ilymódon ké pezett csövet a csavaralakú hornyolást végző csavarmentes foglalattal a tövisről lehuzzuk, mi mellett a csövet forgás elle-35 nében biztosítjuk. A találmány továbbkép­zése szerint a csövet az említett foglalat el hagyása után további megmunkálásnak vet­hetjük alá, amennyiben a csavarmenetekéi összetoljuk, úgy, hogy azok már csak mini keskeny hézagok jelentkeznek. A cső me! 40 lett nyomás ellenében ellenállóképes les-, hajlékonyságát azonban megtartja. A csa varmenetek összetolását célszerűen hasitól! rugalmas gyűrűből és betéthüvelyből képe zett helytálló foglalattal érjük el, ami által 45 egyidejűleg a csövet elforgás ellenében bizto­sítjuk. Vasalt (armirozott) csövek előállítására a forgó készletcsévéről jövő drótot szállító csavar menetébe fektetjük és külső hü 5G vellyel forgás ellenében biztosítjuk, amelyen a szalagalakú anyaggal történő tekercselés révén csövet készítünk, mire a hüvelyből kilépő drótcsavart a csővel az illető helyen forgó csavaranya segélyével egyesítjük és 5£ esetleg a külső vasalást képező drótot fel­visszük. A belső vasalást képező drótot a találmány szerint a szállítócsavar menetébe egy szállítóberendezés segélyével sajtoljuk be úgy, hogy az a saját fesizül'tsége révén 60 a hüvely belső oldalára fekszik fel, miáltal a drótcsavar külön tartókészülék nélkül ei­forgás ellen biztosítva van. A találmány továbbá az eljárás foganatosítására szolgáló berendezések szerkezetére is kiterjed. 65 A rajz a találmány szerinti eljárás foga­natosítására szolgáló berendezésnek három példaképem foganatosítási alakját mutatja. Az 1. és 2. ábra a berendezésnek a végnél- 70 küli, nemvasalt tömlő előállítására közvet­lenül szolgáló részeit hosszmetszetben és az 1. ábra II—II vonala szerint keresztmet­szetben tünteti fel; a 3. ábra kívül és belül sima, vasalásnál- 75 küli tömlők előállítására való gép egész nézetét és részben metszetét mutatja; a

Next

/
Thumbnails
Contents