107215. lajstromszámú szabadalom • Villamos kapcsolóhoz való kapcsoló kamra elektrolitikus kapcsoló folyadékkal

Megjelent 1933. évi szeptember hó 4 6-én. MAGYAR KIRÁLY! JhShE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107215. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Villamos kapcsolóhoz való kapcsoló kamra elektrolytikus kapcsolófolyadékkal. Magyar Siemens-Sehackert-Művek Villamossági R. T. cég-Budapest, mint Siemens-Schuckert Werke A. G. berlin­sieinensstadti cég' jogutódja. A bejelentés napja 1931. évi debember hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi december hó 4-ike. A találmány oly vili amoskapcsolóra vonat­kozik, melynek kapcsolókamrái elektrolytos kapcsolófolyadékkal vannak tele. Az ilyen kapcsolókamra kapcsolófolyadékában rendsze-5 rint különböző fémekből készült alkatrészek, pl. vörösrézből készült kontaktusok, acélból' készült kapcsolórúgók, stb. vannak. Az elektrolytos kapcsolófolyadék alatt fekvő fémrészeken korroziós jelenségek észlelhetők, 10 melyek bizonyos idő múlva üzemzavart okoz­nak. Hogy ezt a hátrányt elkerüljük, a találmány értelmében a kamrának a kapcsolófolyadék fel­színe alatt fekvő azokat az alkatrészeit, -melyek 15 rendszerint más fémből készültek, mint az elektródák (pl. kapcsolórugók, edényfalak, stb.), a korroziós jelenségekkel szemben vagy oly fémek alkalmazásával védjük meg, me­lyéknek elektrolytos potenciálja egyenlő -az 20 elektrodafém elektrolytos potenciájával, vagy pedig ugyanezen célból szigetelőanyagot al­kalmazunk. A korroziós jelenségek fémnek elektrolyt­ben való elíektrolytos oldódásán alapulnak és 25 azokat egyébként a feszültségsorozat törvényei állapítják meg. Minél közelebb fekszik a fe­szültségsorozatban két fém ;egymáshoz, annál kisebbek a fellépő potenciálkülönbségek és ezekkel együtt a korroziós jelenségek azon a 30. fémen, moly a kettő közül az elektronegativ fém. Ha a fémeket úgy választjuk meg, hogy azok elektrolytos potenciálja közel egyenlő, akkor a villamos elemhatást gátolhatjuk. így pl., ha vörösrezet és vasat vizes oldafok-85 ban alkalmazunk, akkor az elektronegativ vas korrodál. Ha a vasrészek, pl. a kapcsolódara­bök bapcsolórugóinak felszínét a találmány értelmében oly fémmel vonjuk be, melynek elektrolytos potenciálja a vörösrézével egyező, tehát e részeket pl. vörösrézzel, sárgarézzel, 40 vagy bronzzal) vonjuk be, akkor a korroziót megakadályoztuk. Amennyiben ez lehetséges, azokat az alkatrészeket, amelyek a, kapcsoló­íolyadékon belül feküsznek, tisztára oly fé­mekből is készíthetjük, melyeknek elektrolytos 45 potenciálíja egyenlő, vagy közel azonos. A találmány értelmében a villamos elem­hatás jelentkezését azzal is lényegesen meg­akadályozhatjuk, hogy a kapcsolófolyadék alatt fekvő fémrészek fellületeit, különösen az 50 elektronegativ fémrészeket, lakkal, festék­réteggel, vagy általában valamely szigetelő­anyaggal vonjuk be. Eljárhatunk úgy is, hogy a kapcsolókamrá­ban járulékos elektródát alkalmazunk, amely 55 kamrában a kapcsolófolyadék alatt fekvő va­lamennyi többi szerkezeti alkatrész elektro­negativ, úgy, hogy csak ennek a járulékos elektródának fémtömege megy át oldatba, míg a többi fémalkatrész sértetlen marad. eo S^tlxtdulmi igények: ' 1. Vi>ll!amos kapcsoló kapcsolókamrával és a ' kapcsolókamrában lévő elektrolytos1 kap­csolófolyadékkal, amelyre jellemző, hogy a kamrának a kapcsolófolyadék alatt fekvő 65 azok a sezrkezeti alkatrészei, amelyek rend­szerint az elektródáétól eltérő fémből ké­szültek (pl. kapcsolórugók, edények, stb.), a korróziós jelenségek ellen védelem, cél­jából ugyanoly elektrolytos potenciálú fé- 70 mekből vannak, mint az elektrodafém, vagy pedig szigetelőanyaggal burkoltak. 2. Az 1. igénypontban védett kapcsoló váltó-

Next

/
Thumbnails
Contents