107184. lajstromszámú szabadalom • Magasfeszültségű szigetelő

Megjelent litóH . évi szeptember hó 1-én . KAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107184. SZÁM. — "Vll/g. OSZTÁLY. Magasfeszültségű szigetelő. Brown, Boveri & Cie A. G. cég: Mannheim-Káfertal. A bejelentés napja 1931. évi december hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi december hó 13-ika. Erősáramú telepek leggyakoribb üzem­zavarait az átütések és a szigetelőknek ezt követő megrongálódása okozza. Már régóta arra törekedtek, hogy vagy a lég-5 köri behatások, kapcsolási folyamatok túlfeszültségek, stb. által előidézett fény­ivet a szigetelektől távoltartsák vagy a íenyívne|k meghatározott átütési utat ír­janak elő. Az elsőnek említett hatás el-10 érésére a szigetelők, illetve szigetelő­láncok végeire fémből való védőgyűrűket vagy védőszarvakat szereltek, amelyek között az átütés megtörténhetett anélkül, hogy a szigetelőket érintette volna. Oly 15 célból, hogy a középső részében nagyon mozgékony fényívnek elvándorlását meg­akadályozzák, további védőgyűrűknek vagy szarvaknak egy szigetelőlánc kö­zepe táján való felszerelése által a fényív 20 megosztását idézték elő. Ezek a védőké­szülékek azonban a madaraknak na­gyon kívánatos pihenőhelyet nyújtottak, úgy, hogy földzárlat veszélye fokozottabb mértékben fenyegetett. Ez okból és a nagy 25 beszerzési árra való tekintettel az ilyfajta védőkészülékek nem nagyon terjedtek el. Ezenkívül megkísérelték már a szige­telőket a lángív behatása ellen azáltal megvédeni, hogy a szigetelők ernyői SO vagy dudorai köré tetszőleges profilú fémgyűrűket szerelték, hogy így elérjék azt, hogy a fellépő kisülések a védőkoszo­rúkon át lévezettessenek. Az elrendezés emellett olyan volt, hogy a fényív nem 15 csaphatott befelé a szigetelőtesten ke­resztül és nem is maradhatott a védő­koszorúk alatt állva. Ezek a fémgyűrűk azonban a szigetelő átütési értéket nem jelentéktelenül csökkentik. Rúdszigetelőknek átütések okozta meg- íO sérülését továbbá úgy kísérelték meg el­hárítani, hogy a szigetelő elkészítéséhez különböző kerámiái anyagokat használ­tak. Az ilyfajta szigetelőknek nagy mechanikai szilárdságú magva van, me- 45 lyet a fényívátütés hőigénybevételei ellen való védelemre nagy hőmérsékletválto­zásálló kerámiai anyagból való hüvely vesz körül. Emellett különös figyelmet fordítottak a mag teljes körülburkolá- 50 sára. Az ilyen szigetelő előállítása azon­ban nagyon költséges és -— minthogy a hüvely a szigetelő egész hosszára kiter­jed — rendkívül nehézségeket okoz a ku­pakoknak a belső magon való megerősíté- 55 sénél. A találmány szerinti szigetelőnél eze­ket a hátrányokat úgy kerüljük el, hogy a szigetelőnek csak az ernyőit, dudorait vagy lemezeit vagy legalább egyetlen 60 helyét készítjük a fényívvel szemben hőellenállóképes, elektromosan nem vagy csak roszul vezető anyagból és erősítjük meg a tulajdonképpeni, mechanikailag igénybevett szigetelőtesten. Az összeköt- 65 tetés pl ráégetés, szerelés, rázsugorítás vagy ragasztás útján történhetik. Az új szigetelő előnyeit előállítás-tech­nikai és gazdasági vonatkozásban nem lehet félreismerni. Így pl. a legutóbb em- 70 lített isimért kivitellel szemben a szerke­zeti anyagokban lényeges megtakarítást jelent, minthogy csupán az ernyőket vagy ezek részeit kell a fényívhő ellen ellen­állóképes anyagból előállítani. Ezenkívül 75 megfelelő alakítással oly egyszerű teste­ket kapunk, amelyeket nehézségek nél­kül leheit egyenletesen kiégetni és ame-

Next

/
Thumbnails
Contents