107178. lajstromszámú szabadalom • Szigetelőtest és eljárás annak eéőállítására

Megjelent litóH. évi szeptember hó 270 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107178. SZÁM. VII/g. OSZTÁLY. Szigetelőtest és eljárás annak előállítására. Kábelgyár R. T. cég Budapest, mint Sonnenfeld Hugó mérnök bratlslavai lakos jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi október hó 30-ika. Azon számos követelmény, melynek egy villamos készülékbe szerelt szigetelő testnek teljesítenie kell, olyan különböző, hogy nincs szigetelő anyag, mely mind-5 eme követelményt egyidejűleg elvégezni tndná. Gyakran fordul elő pl., hogy a szi­getelő anyagnak meleggel szemben ellent­állónak kell, hogy legyen és iemalkatré­fizeket vízmentesen védjen és ezenfelül 10 kell, hogy ugyanakkor a különböző íém­alkatrészek egymással szemben való moz­gékonyságát is megengedje. Ezt a felada­tot ez a találmány úgy oldja meg, hogy a szigetelő anyagot kemény-papiros avagy 15 kemény-szövet és sajtolt anyag kombiná­ciója útján állítja elő. Kitűnt, hogy a keménypapír, illetőleg kemény-szövet­darabkák a sajtolt anyaggal való össze­sajtolással utóbbival jól kötődnek össze, 20 úgyhogy szilárdság tekintetében eléggé erős kombináció létesül. Az említett eljárást a következőkben dugaszoló berendezéshez tartozó félgyárt­mány példája szemlélteti. Az 25 1. ábra elavult dugaiszolót mutat ke­resztmetszetiben, a 2. ábra a találmány szerint tökéletesí­tett dugaszoló keresztmetszetét mutatja, a 3. ábra eme újfajta duigaszolóhoz tar-30 tozó félgyártmányt ábrázolja, mely a ta­lálmány szerint készül. Ismeretes oly dugaszoló szerkezet, mely­ben a fémalkatrészek ruggyantába vannak ágyazva. Eme (ml, m2) fémalkatrészek 35 egy (h) keménypapír-lemezen lesznek ke­resztül fűzve, hogy a szüjkségelt tá­volságban feküdjenek egymástól. Ez az első ábra szerint készült dugaszoló azonban több állam előírásának nem felel meg, mert az áramot vezető (ml, 40 m2) fémalkatrészek ruggyantába van­nak ágyazva, vagyis olyan anyagba, amely az illető előírás szerint a melegnek nem eléggé ellentálló. Efajta dugaszolok tehát a szóbanforgó államokban alig ke- 45 rülnek forgalomba, illetőleg használatba, liogy a dugaszoló berendezés az előírá­soknak megfeleljen a fémalkatrészeknek melegnek ellentálló és vízhatlan anyag­gal kell körülvéve lenniclk. 50 A szerkezetnek az előírásnak megfelelő módosítására közelfekvő volna, az (ml, m2) fém alkat részeket oly módon sajtolt alkatrészbe ágyazni, hogy egyrészt víz­hatlan és melegnek ellentálló sajtolt 55 anyaggal vannak burkolva, másrészt a sajtolt alkatrész maga kölcsönzi nekik az egymástól való szükséges távolságot. Ezt a sajtolt alkatrészt azután sajtolás útján — ismert módon — lehetne ruggyantába 60 ágyazni. Hátránya azonban az így készült dugaszolóknak, hogy az (ml, m2) fémal­katrészeket összekötő tag túl kevéssé ru­galmas és nagyobb igénybevételeknél törik. 65 A 2. és 3. ábrában oly dugaszoló szer­kezet van feltüntetve, mely e találmány szerint készült és az összes igényeknek megfelel. A 3. ábrában külön van kirajzolva a 70 találmány szerint készült alkatrész a 2. ábra ennek az alkatrésznek a kész duga­szolóban való elhelyezését mutatja be. A 3. ábrában a kemény-papír-lemez, mely a

Next

/
Thumbnails
Contents