107175. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a magánszűrő üzemközben való regenerálására

Megjelent litóH . évi szeptember hó 257 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107175. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Eljárás a mangánszürő üzemközben való regenelására. Molnár Dénes fő vegyész Budapest. Á bejelentés napja 1932. évi április hó 16-ika. Olyan víztisztító berendezéseknél, me­lyeknek zárt rendszerű vas és mangán­talanítóiba klórt adagolunk, különösen ott, ahol a klórreakciótérben 5—10 percig idő-5 zik a víz, csak a vasnak válik ki jelenté­keny része, a mangán főtömege ellenben még oldott állapotban marad, s csak a mangánperoxiddal bevont kvarc-szűrőn válik ki a mangánperoxid hatására, to Ilyenkor a mangántalanítás szempont­jából a klór adagolásnak az a főcélja, hogy a kvarc-mangánszuperoxid réteget, mint ilyent megtartsuk, vagyis a víz mangán­tartalmának kiválasztása által dezoxidált 15 réteget állandóan szuperoxidált, tehát to­vábbi mangánkiválasztásra alkalmas álla­potban tartsuk. Bizonyos kisebb szűrősebesség mellett a mangánszűrő aktivitása egy bizonyos 20 mennyiségű vas és mangántartalmú víz­nél jelentékeny klóradagolással (pl. lite­renként 8—9 mg) 8—10 napig is fenntart­ható anélkül, hogy a mangánperoxid réte­get külső beavatkozással kellene regene-25 rálni (oxidálni). Nagyobb igénybevétel vagy a tisztítandó víz mangántartalmá­nak növekedése esetén — amely fluktuá­ció sok nyers víznél gyakori — a regene­rálás már 3—4 naponként szükséges. 50 Az eddig káliumpermanganáttal ismert módon végzett regenerálás az üzem 5—7 órai megszakításával jár, tehát az üzem­vezetés folytonossága, biztonsága és költ­sége szempontjából nem előnyös. 35 A találmány lehetővé teszi, hogy a víz­szolgáltatás mennyiségének és folytonos­ságának megszakítása nélkül, üzem köz­ben regeneráljuk a mangánszűrőt annyira, hogy az 5-—7 órai üzemszünettel járó i0 fentemlített permanganátos regenerálást normális szűrési sebességnél egyáltalán nem, erőltetett sebességnél is csak 6—8 hetenként kell eszközölni. A találmány eljárás a mangánszűrő üzem közben való regenerálására olyan víztisztítótelepben, melyben a nyers víz­hez a mangánszűrő előtt fölös klórt ada­golunk, a mangánszűrő mögött pedig a mangántalanított víz fölös klórtartalmát (pl. szénszűrővel vagy tioszulfáttal) el- 50 vonjuk, melyet az jellemez, hogy időszako­san a rendes üzemben adagolt klórmeny­nyiséget fokozzuk, s ezzel egyidejűleg a klórozandó vízhez annyi alkáliát adago­lunk, hogy a víz a mangánszűrőn való 55 átnyomulása közben még alkalikus reák­ciójú legyen. A találmány értlemében tehát pl. 8—10 órás időközökben úgy módosítjuk az üze­met, hogy a rendes üzemben adagolt klór- 6Q mennyiség helyett ennél nagyobb mennyi­séget adagolunk, s ezzel egyidejűleg a klórozandó vízbe annyi alkáliát (pl. nátronlúg, mészvíz) adagolunk, hogy a víz a mangánszűrőre jutásakor még kifejezet- 65 ten alkalikus reakciójú legyen. Ez a mó­dosított üzem tehát járulékos klórmennyi­ség és az alkáli adagolása tekintetében tér el a rendestől. Ezt a módosított üzemet , 1—2 órán át folytatjuk, azután 8—10. órán 70 át megint rendes üzemet tartunk fenn, s ezt a két üzemet így váltogatjuk mind­addig, amíg a mangánszűrő üzemképes marad. Mikor a tisztított víz összetétele már a mangánszűrő kimerülését jelzi, az 75 üzemet megszakítjuk, a mangánszűrőt az eddig szokásos módon visszaöblítéssel és permanganáttal regeneráljuk, s azután megint a fent ismertetett váltakozó üze­met folytatjuk. 80

Next

/
Thumbnails
Contents