107146. lajstromszámú szabadalom • Eljárás porózus agyagáruk előállítására

Megjelent 1933. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107146. SZÁM. — XVII/a. (XVII/b., XVII/c.) OSZTÁLY. Eljárás porózus agyagáruk előállítására. Nielsen Aage mérnök Kopenhága. A bejelentés napja 1932. évi április hó 28-ika. Dániai elsőbbsége 1931. évi április hó 30-a. Ismeretes porózus agyagáruknak oly módon való előállítása, hogy az agyag­tömegben gázfejlődést létesítenek. Ismere­tes továbbá agyagáruknak oly módon való 5 előállítása is, hogy az agyaghoz habképző anyagokat kevernek és a pórusképződés­hez szükséges levegőt oly módon nyerik, hogy a keveréket erősen átgyúrják, vagy má« módon, pl. sűrített levegő befúvásá-10 val juttatnak levegőt az agyagba. Végül pórusok képzése végett az agyaghoz előre elkészített habot is adagoltak. Az ismert eljárásoknál felhasznált agyagnak nem szabad túlmerev konzisz-15 tenciájúnak lenni, amit rendesen víz hozzáadásával szoktak elérni. A nagy víz­tartalom miatt azonban lehetetlen a kö­zönséges agyagáruk előállításánál hasz­nált eljárásokat a porózus agyagáruk elő-20 állítására ^felhasználni, mivel a porózus agyag túlságosan folyós arra, hogy for­máját megtartsa és ezért a szokásos mó­don nem lehet megmunkálni. Nem sikerül pl. porózus téglákat a szokásos módon elő-25 állítani. Az ilyen téglákat önteni kell, mí­meli ett a porózus agyagot meglehetősen sokáig kell a formákban hagyni, mielőtt azokat onnan eltávolíthatnók. Azonkívül a tekintélyes vízmennyiség fokozott be-30 száradási térfogatveszteséggel jár, úgy­hogy a repedésmentes száradás nehezen biztosítható. Ezt a hátrányt, bizonyos mértékig, oly módon igyekeztek kiküszöbölni, hogy az 35 agyaghoz vízben kötő, vagy vizet lekötő anyagot, pl. gipszet adtak. A találmány oly eljárás, mely a fenti hátrányokat teljesen kiküszöböli. Eszerint az agyaghoz, mielőtt azt önmagában véve 40 ismert módon porózussá tennők, víz he­lyett az ú .n. „Schlickermasse" előállításá­nál ismeretes folyósítóanyagokat adunk és ezáltal az agyagot folyékonnyá tesszük. Az ezután porózussá alakított agyagtöme­get vegyi anyagok hozzáadásával, vagy 45 már előbb hozzáadott anyagok vegyi át alakításával, oly konzisztenciára hozzuk, hogy azt szokásos módon formálhatjuk. Azzal, hogy az agyaghoz nagyobb víz­mennyiséget nem adunk, az anyagot tet- 50 szőleges hosszú vagy rövid ideig folyós konzisztenciában tarthatjuk. Az eljárás foganatosítására való eszkö­zök önmagukban véve ismeretesek. Az ú. n. „Schlickermasse" előállítására 55 való anyagok alkalihidroxidok vagy alka­liák gyenge sav gyökével képezett sói, pl. szóda, hamuzsír, vízüveg, stb. Ezek az anyagok az agyag kollóidális szerkezetét változtatják meg hozzáadásuk következté- «0 ben az agyag, amennyiben azokat bizo­nyos határok között adagoljuk, folyóssá válik. Az ily módon elfolyósított agyagot a fent ismertetett módszerek egyikével tesz- 65 szűk porózussá. Azután a tömeget ismét szilárdabb konzisztenciájává alakítjuk, még pedig vagy az előbb folyósítóként használt anyagok további hozzáadásával, vagy egyéb anyagok, mint savak vagy sók, 70 pl. konyhasó, nátriumszulfát, kalcium­szulfát, kalcium- vagy magnéziumklorid, hozzáadásával. Az eljárást használhatjuk úgy a durva­mint finom kerámiai termékek előállítá- 75 sára. Szabad,almi igények: 1. Eljárás porózus agyagáruk előállítá­sára, melyet az jellemez, hogy az agya-

Next

/
Thumbnails
Contents