107135. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állati takarmány frissentartására

Megjelent 1933. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107135. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás állati takarmány frissentartására. Virtanen Artturi Ilmari tanár Helsinki és Voinvientiosuusliike Valio r. 1. cég Helsinki. A bejelentés napja 1932. évi április hó 21-ike. A. mezőgazdaságnak igen fontos, ta­lán legfontosabb problémája friss, zöld ta­karmánynak oly módon való elraktáro­zása, hogy a takarmány nagy tápértékét 5 és aromáját lehetőleg megtartsa. Ugyan­az a bevetett terület, amelyen a szénát szárítás céljából a levegőn raktározzuk, körülbelül kétszer akkora mennyiségű takarmányt szolgáltatna, ha a takar­ít) mányt a nyár folyamán többször frissen, mintegy 3—4 hetes növekedés után learat­hatnánk. A fent említett célt már a takarmány sajtolásával igyekeztek elérni. Az eddig 15 ismert' és használatos eljárásokkal azon­ban nem lehetett tápanyagveszteségeket el­kerülni; ezeket a takarmány egyrészt „iz­zadás", másrészt és főként a baktériumok okozta erjedés folytán szenvedi. Ezenkí-20 vül a vajsavbak tórium ok, melyek föld­részekkel jutnak a takarmányba, szintén elszaporodnak és a takarmányt oly tehe­nek számára, amelyeknek tejét sajt gyár­tásra akarjuk használni, alkalmatlanokká 25 teszik. Megvizsgáltuk, hogy a közönséges saj­tolt takarmányban végbeimenő káros fo­lyamatok milyen hidrogénionkoncentrá­ciónál szűnnek meg. A kísérletek arra az 30 eredményre vezettek, hogy ha a hidro­génionkonoentráció körülbelül pH = 4, ak­kor a takarmány tápértékét gyakorlati­lag változatlanul megtartja. Egyben azt is találtuk, hogy ennél a savfoknál a vaj-35 savbaktóriumok nemcsak, hogy nem nö­vekednek, hanem ellenkezőleg elpusztul­nak. Ugyanez vonatkozik ennél a savfok­nál a spórákra is, huzamosabb időn át. Ha tehát a takarmányt azonnal a leara­tás után sav hozzáadásával annyira meg- 40 savanyítjuk, hogy pH értéke körülbelül 4 legyen, akkor a takarmány gyakorlati­lag változatlan marad. Csupán azt kellett megállapítani, hogy a fiziológiai hatást és a költséget figyelembe véve milyen sa- 45 vak jönnek tekintetbe, továbbá, hogy a savat az eljárás gyakorlati foganatosítá­sánál a takarmánnyal eléggé összekever­hetjük-e, valamint hogy a mesterségesen megsavanyított takarmány íze és szaga 50 olyan-e, hogy azt az állat szívesen elfo­gyasztja. Az új konzerváló eljárással kisebb ter­jedelemben keresztülvitt kísérletek, me­lyeknél sósavat, kénsavat, foszforsavat, 55 tejsavat és nátriumbiszulfátot használ­tunk, olyképpen, hogy a takarmányhoz a savakat koncentrált, körülbelül 7—15%-os oldatokban adtuk, kezdettől fogva azt mu­tatták, hogy a savadalék a takarmányt 60 kitűnően konzerválja. A sav disszoeiációs állandójától függően különböző savakból különböző mennyiségeket kell használni. Gyenge savak egyedül általában nem al­kalmasak. §5 Nagyban keresztülvitt kísérletek azt igazolták, hogy az eljárás a gyakorlatban könnyen foganatosítható és hogy a sav a takarmánnyal jól összekeverhető.-JMint­hogy a friss, fiatal fű víztartalma tmint- 70 egy 80%, célszerűen sok vizet adunk hozzá. Ezért a savat koncentrált, 1—20% -os oldatban adagoljuk. A takarmányt úgy boglyákban, mint földvermekben jelenté­keny mennyiségekben raktároztuk. Mind- 75 két esetben a takarmány jól konzerváló-

Next

/
Thumbnails
Contents