107129. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tisztán átlátszó műgyantamasszák előállítására

Megjelent 1933. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107129. SZÁM. — IVh/'l. OSZTÁLY. Eljárás tisztán átlátszó műgyantamasszák előállítására. Alig. Nowack A. G. cég és Dr. Hessen Richárd vegyész és műszaki igazgató Bautzen. A bejelentés napja 1931. évi december hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi december hó 10-ike. Eddigelé vízszerűen átlátszó, keményített műgyantamasszákat csak úgy tudtak előállí­tani, hogy rezolokat felhevített, folyékony; ál­lapotban formába öntötték és azokat e formá-5 ban,, rendkívül óvatosam hosszú ideig, tartó keményítőelj ár ásnak vetették alá, azután pe­dig mechanikai úton, fúrással', marással, esz­tergálással stb., a végleges alak elérésére meg­munkálták. 10 Eddigelé nem volt lehetséges rezolokból', melegben való sajtolás útján, közvetlenül, tisztán átlátszó (klardurchsiehtig) formázott masszáknak előállítása. Ez rezitölnak, mint ki­indulási terméknek alkalmazása esetén sem 15 volt lehetséges, minthogy a kapott termékek mindig pelyhesek és zavarosak voltak, leg­alább is belsejükben mutattak ilyen zavaro­sodást) amit az illó alkatrészeknek a végter­mékben való jelenléte okoz. Ez illó alkat-20 részeket eddig a keményítés alatt nem lehe­tett eltávolítani, minth'ogy a kívülről befelé végbemenő rezitképződés azoknak elillanását legalább is a massza belsejéből lehetetlenné tette. 25 Mi már most azt találtuk, hogy tisztán át-, látszó, nem zavaros, jó szilárdsági tulajdon­ságokkal rendelkező műgyantatermékek, me­leg és nyomás behatása alatt, sajtolás útján közvetlenül előállíthatók olyan rezi tóiból, 30 amely illó alkatrészektől lehetőleg teljesen mentes és a rezitállapotba nem ment át any­nyira, hogy a sajtolás lehetetlenné válnék. E rezitölnak tehát jól folyósíthatónak kell lennie. 35 Rezitol sajtolása ismeretes., azonban ezúton nem sikerült tisztán átlátszó termékekhez jutni, minthogy a rezitölnak rezolból való előállítására irányuló ismert eljárásoknál az illó alkatrészeknek maradék nélküli eltávolí­tása nem következett be, és pedig valószínűleg 40 azért, mert a hevítésnél elős.zör kívül képző­dött rezit-j illetve rezitolréteg a még rezol­állapotban lévő massza belsejében jelenlévő illó alkatrészek elillanását megakadályozta, mi­mellett a végtermék mechanikai és egyéb tu- 45 lajdonságai sem voltak egyáltalában kielégí­tőek. Rendkívül magas sajtolási nyomások ese­tén a találmány szerint a rezitölnak rezol­tartalma aránylag kicsi lehet, pl. csak 5%, 50 vagy ennél is kisebb. Ilyen igen nagy nyomás és igen kis rezoltartalmú rezitolmassza alkal­mazása azonban a sajtolási folyamatot rend­kívül megnehezíti és emellett elsősorban a sajtolási formák szenvednek, úgy hogy azok- 55 nak élettartama kicsi. E'z okból célszerű, hogy a rezitölnak rezol­tartalmát 10% alá ne hagyjuk csökkenni. Ilyen rezitol azután normális nyomások alkal­mazása esetén tisztán átlátszó masszákká saj- 60 tolható, mi mellett 15—25% rezoltartalom elő­nyösnek mutatkozott. A rezitölnak rezoltartalmát célszerűen úgy határozzuk meg, hogy a rezitolt. igen finoman porítjuk és azután a rezitolban lévő oldható 65 terméket (rezolt) acetónnal, vagy más alkal-. mas oldószerekkel .extraháljuk, mimellett a nem oldható alkatrészek (rezit) visszamarad­nak. Az oldószerhez néhány csepp fenolt ad­hatunk. 70 Az extrakció előnyösen úgy történhetik, hogy az anyagot hidegben állni hagyjuk, majd pedig vízfürdőbe való visszafolyasztás közben felhevítjük. Az oldható résznek az oldhatatlan részhez 75 való viszonyából a kondenzációs fokot minden további nélkül leolvashatjuk. Azt találtuk, hogy tisztán átlátszó, jó me-

Next

/
Thumbnails
Contents