107058. lajstromszámú szabadalom • Bunker oldalkiürítőréssel

Meg:) elent 1933. évi augusztus hó 15-én. HAGYÁS KIRÁLYI JJggL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107058. SZÁM. — V/f. OSZTÁLY. Bunker oldalkiürítőréssel. J. Polliig A. G. cég1 Köln-Zollstock. A bejelentés napja 1931. évi május hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi szeptember hó 29-ike. A találmány kiürítőberendezés oldal­kiürítőréssel és ez alatt fekvő elhúzó­szalaggal ellátott bunkerhez, amely sza­lag a bunkertartalom fenéknyomásától te-5 hermentesítve van és amelynek csak a rézsünyomást kell felvennie. A találmány jellemzője az, hogy a kiürítörés felső éle a szalagtengellyel párhuzamos, az el­húzószalagra lenyúló hátsó fal pedig 10 olyan irányú, hogy a szállítószalag meg­rakási felülete a szállítás irányában ki­szélesbíttetik. Minthogy a találmány szerinti beren­dezésnél a bunkerfalnak a bunker egész 15 hosszában elosztott fokain vagy lépcsőin a szállítószalagnak mindenkor egy még meg nem rakott csíkja jut a szállítandó anyaggal érintkezésbe és e helyeken az el­húzáshoz impulzus adatik, ennélfogva a 20 bunker az egész hosszában több, a lépcsők számának megfelelő helyen egyidejűleg megcsapoltatik, üríttetik és ezzel -— az ismert berendezéseikkel ellentétben a ki­rakandó anyag felszínének a bunker 25 egész hosszára kiterjedő egyenletes le­süllyedését egész egyszerű és ezért olcsó eszközökkel érjük el. Az anyagfel­színnek a bunker egész hosszára kiterjedő egyenletes lesüllyedése által azt a lehető-30 séget kapjuk, hogy hosszú bunkerek fölött mindenkor önműködően kiürülő kocsikból álló egész vonatot egyszerre lehet kiürí­teni és ezátal az ismert berendezésekkel szemben lényeges idő- és munkaerőmeg-85 takarítást elérni. A rajz a találmány néhány példakép­peni foganatosítási alakját mutatja. Az 1—3. ábrák alaprajzban a bunker hossz­tengelyével párhuzamos szállítószalagos kiürítőberendezést mutatnak és pedig az 40 1. ábrán oldalnézetben, részben met­szetben, a 2. ábrán felülnézetben, a 3. ábrán az 1. ábra x—x vonala szerinti metszetben, az előbbi ábrákénál nagyobb 45 léptékben. A 4. ábra egy másik foganatosítási alak ilyen metszete, a bunker hátsó falának egymással párhuzamos lépcsőivel, míg az 5. ábrán a lépcső beállíthatósága van 50 feltüntetve. A 6. ábra a találmány szerinti bunker táv­lati képe. A bunkernek a 3. ábrán látható kereszt­metszetéből kitűnik, hogy a bunker (1) 55 hátsó fala a (2) szállítószalagig nyúlik le, míg a bunker (3) mellső falának alsó éle a bunker egész hosszára kiterjedő rést hagy szabadon, amelyből az anyag kilép­het és a bunker fenekét képező (2) szál- 60 lítószalagon rézsüt alkothat. Az (1) hátsó fal felülete a szállítószalag felé (1. ábra) a (4, 5, 6, 7, 8) felületekbe megy át, ame­lyeknek különböző lejtésük van (3. ábra) és — amint a 2. ábrából látható — alsó 65 élükkel a (2) szállítószalag fölött lépcső­zetesen helyezkednek el úgy, hogy a (9,10, 11) és (12) helyen lépcsők vagy fokok keletkeznek, amelyek alatt a szállító­szalagnak egy-egy még nem rakott csíkja 70 a szalagnak a nyíl irányában való moz­gásánál kilép. Minthogy az anyagnak a szállítószalag által való eltávolítása, el­húzása rendszerint ott történik, ahol a még meg nem rakott szalag az anyaggal 75

Next

/
Thumbnails
Contents