107039. lajstromszámú szabadalom • Eljárás butalonok és acetonok egyidejű előállítására erjesztés útján

Megjelent 1933. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107039. SZÁM. — IV/b. OSZTÁLY. Eljárás bntanolnak és acetonnak egyidejű előállítására erjesztés útján. Wertheim Hugó vegyészmérnök Wien és Dr. Pollák Walter vegyész Olmütz. A bejelentés napja 1930. évi február hó 7-ike. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi február hó 23-ika. A találmány eljárás butilalkohol és ace­ton előállítására szénhidrátoknak az Amy­lobacter A. M. et Bredemann (Zentral­blajtt f. Bakteriologie 1909 (II. Abt.) (28, 5 885) fajtájú baktériumokkal való elerjesz­tése útján, amelyeket tenyésztéssel foko­zódó savmennyiségekhez szoktatunk. Miután Fernbach 323583. sz. német szab.) megállapította, hogy a szénhidrá-10 toknak vagy szénhidráttartalmú anya­goknak a „Bac. butylicus Fitz"'-típusú erjedésgerjesztőkkel levegő kizárása mel­lett történő elerjeszt ősekor, csekély meny­nyiségű egyéb alkoholok mellett, főter-15 mókként butilalkohol és aceton keletke­zik, ezt az eljárást az É. A. E. Államokban hamarosan iparilag nagyjelentőségűvé fejlesztették ki. Kiindulási anyagkép ke­ményítő- vagy cukortartalmú nyerster-20 menyek egyaránt felhasználhatók, mert a baktériumos aceton-butilalkoholos erje­dés gerjesztői a keményítőt enzimásan könnyű szerrel monosaccharidokká bont­ják le. A butilalkohol és aceton vala-25 mennyi eddig használt erjedésgerjesztővel határozott 2:1 arányszámban keletkezik. Az „oldószerekben" elért termelési há­nyad, száraz kukoricára számítva, 21— 25% között ingadozik. Ezek mellett, mint 30 gázalakú erjedési termékek, szénsav és hidrogén keletkeznek. Az efajta erjesztésnek az ipar mai fo­kára való kifejlesztését főképpen az a fel­ismerés segítette elő, hogy erőteljes erje-35 désnek szabályszerű létrehozása olyan kultúrákból kell kiindulni, amelyek nem vegetatív alakokat, hanem kizárólag spó­rákat tartalmaznak. Ehhez képest oltásra olyan kultúrákat használnak, amelyek rö­vid ideig, kb. 95°-ra voltak hevítve. Ki- 40 tűnt továbbá, hogy az erjedéskor kelet­kező savakat nem szabad letompítani kré­tával. Éppen ellenkezőleg, az erjedés sza­bályszerű lefolyásához szükséges, hogy az aciditás kezdetben állandóan emelkedjék, 45 amíg egy maximumot nem ér el, hogy az­után az erjedés beí'ejeztéig, ismét állandóan csökkenjen. Az erjedési görbe az üzem el­lenőrzésnek fontos eszközévé alakult ki: ha az aciditás igen lassan vagy esetleg 50 egyáltalában nem megy vissza, úgy ez biztos jele annak, hogy a cefrék inficiálva lettek vagy az erjedésgerjesztő maga le­gyöngült. A cefrék koncentrációjának lé­nyegesen alatta kell maradni azoknak a 55 koncentrációknak, amelyek az alkoholos erjedésnél megengedettek; a felső határt 8% keményítőtartalomban adják meg. Ezek szerint az aceton-butilalkoholos er­jedés gerjesztői saját anyagcseretermé- 60 keikkel szemben érzékenyebbek mint az élesztő. A kisebb koncentráció ellenére azonban a cefréknek, amelyeket a kiindu­lási anyagoknak nyomás alatti gőzölésé­vel állítatnak elő, különösen kukoricaliszt 65 feldolgozása esetén jelentékeny a viszko­zitása, amiért is azt javasolták, hogy ezt a nyomás alatti főzést sósavnak olyan korlátozott mennyiségű hozzáadagolásá­val célszerű végezni, amennyi éppen ele- 70 gendő ahhoz, hogy a lisztben foglalt di­foszfátokat monofoszfátokká alakítsa. Vé­gezetül már Fernbach javasolta, hogy a becefrézett nyersanyagokhoz a szükség­hez képest tápanyagként feltárt vagy 75 részben lebontott élesztőt adagoljanak.

Next

/
Thumbnails
Contents