107035. lajstromszámú szabadalom • Két- vagy többrészű világítótest

Megjelent 1933. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107035. SZÁM. — VTI/h. OSZTÁLY. Két- vagy többrészű világítótest. Schiieider Bernhard mérnök Berlin/m. Eichwalde. A bejelentés napja 1932. évi junius hó 18-ika. A találmány két- vagy többrészű fény áteresztő anyagból, pl. üvegből való vilá­gítótest, amely harang, ámpolna, menye­zetesésze, világítókar vagy más alakú 5 lehet és felfüggesztve, vagy álló vagy fekvő helyzetben alkalmazható. Ilyfajta világítótestek részeinek összekötésére és kellő helyzetben tartására szuronyzárat javasoltak. Ez az összeköttetési mód 10 azonban nem megbízható, mert a szoká­sos szuronyzárak, melyeknél a két össze­kötendő rész egyikén a kiszögelések ós a másikon a korrespondeáló kivágások egyenletesen oszolnak el e részek kerüle-15 tén, a két rész szándékolatlan, viszonyla­gos elforgatása esetén nyílnak. Ez okból vagy a súrlódást növelő, pl. gumi- vagy parafabetéteket alkalmaztak, vagy a kar­mantyúkon dudorokat rendeztek el a 20 szuronyzár biztonságának növelésére. E hátrányok fellépésének a találmány szerint két- vagy többrészű világítótestek­nél azzal vesszük elejét, hogy a világító­test szuronyzárszerűen összekötendő két 25 része egyikén a kiszögeléseket egyenlőt­lenül osztjuk el e rész kerületén, míg a másik részen megfelelő helyeken kivágott karmantyút rendezünk el. Az egyik részen célszerűen három kiszögelés van, amelyek 30 közül kettőnek szögtávolsága kisebb a kör­kerület harmadánál, míg a harmadik ki­szögelés az előbbi kettő közepével szemben fekszik. Ekkor a karimás rész karimáján csak egyetlen kivágás van, amelyet a ré-35 szek összeillesztésének a kiszögeléses rész ama kiszögelése fölé tolunk, amely az egy­máshoz közelebb elrendezett- kiszögelések­kel szemben fekszik. Az így létesített szu­ronyzárszerű kapcsolat mindennemű járu­lékos, pl. fémes alkatrészek nélkül is fel- 40 tétlenül biztosított szándékolatlan elfor­gástól eredő lazítás ellen. A zárás biztonsága azzal is fokozható, hogy a kiszögeléses részen egymáshoz kö­zelebb elrendezett kiszögelések szélesebbek 45 a szemben fekvő kiszögelésnél és ennek megfelelően szabjuk meg a karimás rész karimakivágásainak szélességét. Ezzel a szuronyzárnak a két rész előre nem látott, kölcsönös elforgatásából eredő, szándéko- 50 latlan oldását gyakorlatilag lehetetlenné tesszük. Az összekötendő részeket úgy rak­juk össze, hogy a hornyos karimás részt karimájával rézsútosan az egymáshoz kö­zelfekvő kiszögelések alá vezetjük és az- 55 után hornyával a harmadik kiszögelés fölé toljuk, majd a karimát a kiszögelésekhez képest elforgatjuk. Mivel a horony széles­sége kisebb az egymáshoz közelfekvő ki­szögelések szélességénél, a zár akkor nyí- 60 lik, ha a karimás rész hornya a kiszögelé­ses rész el forgása folytán két szélesebb ki­szögelés ének valamelyike elé kerül. A két rész csak akkor távolítható el egymástól, amikor a horony a keskenyebb kiszögelés­sel kerül szembe. A rajz a találmány két példaképeni meg" oldását szemlélteti. Az 1. ábra a kétrészű világítótest met­szete. A 2. ábra a világítótest kiszögeléses részé­nek alulnézete. A 3. ábra a hornyolt karimás rész alulné­zete. A 4. ábra háromrészű világítótestet rész- 75 ben metszetben, részben oldalnézetben szemléltet. Az 1—3. ábra szerinti megoldásnál a fel-65 70

Next

/
Thumbnails
Contents