107034. lajstromszámú szabadalom • Két vagy többrészű világítótest

Megjelent 1933. évi augusztus hó 15-én. KA0YAR KIRÁLYI Mijg® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107034. SZÁM. — VLL/H. OSZTÁLY. Két- vagy többrészű világítótest. Schneider Bernhard mérnök Berlin/m. Eichwalde. A bejelentés napja 1932. évi junius hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi május hó 14-ike. A találmány két- vagy többrészű vilá­gítótest, mely a következő előnyöket egye­síti magában: egyszerű szerkezet, össze­rakhatóság, kedvező világító hatás és tet-5 szetős alak. A találmány szerinti világító­test középső fényáteresztő üreges testből és egy vagy több, az előbbit körülvevő, arra rátolt és rajta rögzített, szintén fényáteresztő testből áll. A középső iire-10 ges test cső-, pl. henger- vagy hasábalakú és egyik vége zárt, másik vége pedig az izzólámpa bevezetésére és megtámasztá­sára nyitott, míg a külső üreges testek a középen áttöréses, esetleg összelapított' 15 gömbök, vagy centrikus furat kivételével lent és fent zárt hasábok vagy gyűrűs alakzatokként veszik körül a középső üre­ges testet. A rátolt, külső üreges test kényelmes 20 megtámasztására a középső üreges testen karimák vagy kiszögelések lehetnek, me­lyeken a külső üreges testek felfekszenek. A külső üreges testek vezetését és megtá­masztását ily módon a fényhatást zavaró 25 fémrészek alkalmazása nélkül érjük el. A külső üreges testek különböző átmérőjűek lehetnek úgy, hogy összetett tagolt tes­tet kapunk. A belső üreges test kúpos is lehet és a külső üreges testek növekvő át-30 mérőjű, centrális furatokkal lehetnek a belső kúpos üreges testre helyezve. A kö­zépső üreges testen kivágásokat létesíthet tünk, melyek a fényt a külső üreges test üregébe átbocsátják. 35 Az üreges testek üvegből vagy más át­látszó vagy áttetsző szerkezeti anyagból készülnek és tetszőleges színűek és ala­kúak lehetnek. A találmány szerint ai külső üreges testeket igen sokféleképpen, 40 rakhatjuk össze egy belső üreges testtel, mert hiszen egy és ugyanarra a középső üreges testre különböző színű és alakú külső; üreges testeket rakhatunk és ezeket tetszés szerint, más alakú és színű külső üreges testekkel kicserélhetjük. Az üreges 45-testek üvegbevonatokkal (Űberfángen) és fényvisszaverő bevonatokkal lehetnek el­látva, így pl. a középső üreges test, mely a lámpát felöleli, opálüvegből lehet, míg a külső üreges testek felső és alsó felii- 50 létükön fényvisszaverő fémbevonatokkal (eztistözéssel) lehetnek ellátva. A külső üreges testek képeket, jeleket vagy más művészi díszítéseket is tartal­mazhatnak.. Emellett a középső üreges 55. test tengelyéhez képest rézsútosan fekvő fényvisszaverő rétegek rendezhetők el a külső üreges testeken, hogy a fény bizo­nyos kívánt irányban fel- és lefelé terei­tessék és szétszórasék. Ezek a fényvissza- 60 verő rétegek szükség esetén úgy is kiké­pezhetők, hogy záróvonaluk függélyes! síkban feküdjék úgy, hogy a fény vízszin­tes irányban oldalt visszaveretik. Az ily rézsútos vagy függélyes fényvisszaverő 65 réteges külső üreges testek forgatásával a fényhatást bármely kívánt pontra terel­hetjük. Ha a fényvisszaverő felületek a külső üreges testek felső vagy alsó olda­lán vannak, akkor az egész világítótest 70 megfordításával a fényt, a szükséghez ké­pest, fel- vagy lefelé irányíthatjuk. A rajz 1—4. ábrái a találmány tárgyá­nak példaképpeni megoldási alakjait szemlétetik. 75 Az 1. ábra szerint a középső, hengeres üreges (1) testre a külső (2) üreges test van rátolva. Ez utóbbi centrikus áttöré­seivel az (1) testre ráhúzható, melynek alsó (8) karimáján nyugszik. A középső 80'

Next

/
Thumbnails
Contents