107016. lajstromszámú szabadalom • Tartály kis folyadékadagok légmentes tárolására

Megjelent 1933. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107016. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Tartály kis folyadékadagok légmentes tárolására. Mevirer Miklós mérnök Köln. A bejelentés napja 1932. évi május hó 2 ika. Kis mennyiségű, pl. inficiálandó folya­dékmennyiségeket már tároltak olyan fiolákban, melyeknek falai könnyen de­formálhatok voltak s melyeknek betöltő-5 nyílását elzáró dugaszán keresztül üre­ges tű nyúlt a fiola belsejébe, úgy hogy a fiola íalainak összeszorításakor a folya­dék az üreges tűn keresztül pl. a páciens bőre alá injiciálódott. 10 Az ilyen fiolák nem alkalmasak azokra a célokra, melyeket a jelen találmány ér el. A jelen találmánynak ugyanis az a célja, hogy egyszeri használatra elégséges 15 kis f o 1 y a d ék mennyiségeket légmentesen zárt kis tartályokban tárolhassuk s hasz­nálat alkalmával a tartály összeszorítása révén sugarasan vagy porlasztva szorít­hassuk ki a tulajdonképpeni kiürítőnyí-20 lás nélküli tartályból, vagy azelőtt meg­sértett helyén képződött nyíláson át. Az ilyen tartályokat pl. illatszerek, szájvizek, rovarvédőszerek, gyógyszerek, likőrök, fűszerek, szappanok, beretvakrém, 25 kenőcsök, tej stb. tárolására használhat­juk, pl. kirándulásokon, utazásoknál, sportűzésnél is megerőltető foglalkozások­nál való használatra, mert légmentes zá­rásuk ellenére tartalmuk segédeszköz nél-30 kül hozzáférhető. A találmány szerinti tartályok néhány kiviteli példája az 1—11. ábrákon látható. Az 1—11. ábrákban feltüntetett tartá­lyoknak könnyen deformálható, folyadék-35 kai szemben tömítő anyagú, pl. zselatin­ból, celluloidból, viszkózanyagból, ónból, alumíniumból stb.-ből álló fala van. Az 1—4. ábrabeli tartály közelítőleg (8) ke­resztmetszetű. Az (1) szűkület az 1. ábra szerint két különböző nagyságú, a 2—4. 40 ábra szerint két egyforma (la, lb) kam­rát köt össze. Az la. ábrán hosszmetszet­ben feltüntetett tartály bunkóalakú; a tartály alaprajzát az lb. ábra mutatja. Az 1—4. ábrabeli példáknál az (1) szűkü 45 let belül üreges és közlekedő csatornát alkot az (la) és (lb) kamraterek között. Az (la) és (lb) ábrák szerinti példánál az (la) kamra a bunkó (lc) nyelébe nyúló szűk (ld) csatornával közlekedik. 50 , Az 1. és 2. ábrabeli példáknál a tartály egyetlen darabból való üregtest. Az (la) és (lb), továbbá a 3. és 4. ábrák szerinti példák két A és B faldarabból állnak, melyek szélei (3)-nál pl. a 3. és 4. ábrák 55 szerint hegesztéssel, ragasztással stb., vagy az (la) és (lb) ábrák szerint (4) pe­remezéssel légmentesen egyesítvék. Az 1—4. ábrabeli tartályok kiürítése végett az egyik (la) kamrát a másik (lb) 60 kamrától a szűkületnél egyszerű letörés­sel, levágással vagy lecsavarással vá­lasztjuk el; ha ezután ujjainkkal az A és B falakat összeszorítjuk, a folyadék a szűkületi helyen keresztül porlasztva 65 vagy sugáralakban lép ki. Az la. és lb. ábrák szerinti példák nyi­tása más módon megy végbe. A bunkó (lc) nyelében mind az A, mind a B fa­lakban (le) haránthorony van, mely ke- 70 resztezi az (ld) csatornát. Ha a tartályt ' az (le) horony mentén felvágjuk, vagy idestova hajtogatással kettétörjük, az (ld) csatorna vége kinyílik, úgy hogy a tar­tály összenyomásakor a tartalom az (ld) 75 csatornán keresztül kifeoskendezhető. Az 5—11. ábrákban feltüntetett válto­zat lencsealakú és célszerűen lágy fém-

Next

/
Thumbnails
Contents