106995. lajstromszámú szabadalom • Eljárás konzervdobozook elzárására

Megjelent 1933. évi augusztus hó 15-én. 51AGYAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1069Ü5. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás konzervdobozok elzárására. Szeesődy Miklós geofizikus Budapest. A bejelentés napja 1932. évi április hó 25-ike. A jelenleg forgalomban lévő, leformsz­tott konzervdobozoknak három jellegzetes tulajdonságuk van, miket azonban hát­ránynak is nevezhetünk. Az első, hogy 5 felnyitásuk után többé nem zárhatók el és így egész tartalmuk elfogyasztandó, ha nem akarjuk, hogy elromolj ék. A má­sodik hátrány, hogy a kiürült dobozok újból nem használhatók fel; végül a har-10 madik hátránya az, hogy a dobozlezárás annyira körülményes, hogy csak gyári üzemben végezhető gazdaságosan. Innen van, hogy az úgynevezett konzervek elő­állítása, vagy az üres dobozok töltése es 15 lezárása gyárilag történik. Az itt felsorolt hátrányokat a talál­mány szerint úgy kivánjuk megszűntetni, hogy egyrészt a konzervdoboz alakját megfelelően választjuk, nevezetesen a lo-20 boznak célszerűen rombus, téglány, elip­szis, stb. keresztmetszetű és aránylag ma­gas hasábalakot adunk; másrészt és íóleg azonban azzal, hogy az ilyen konzervdo­bozt akként zárjuk le, hogy az fgyik ha-25 sábvégen nyitott dobozszájat ellapítjuk úgy, hogy a dobozszáj szélébói egymásra illeszkedő, egyenes két testéi keletkezik, melyet ismert módon forrasztással, vagy önmagában véve ismert zárószerkezettaí 30 légmentesen elzárunk, illetve egyesítünk. A dobozszáj ellapításával egyidejűleg az egymásra illeszkedő szájszélek közé ön­magában véve ismert tömítőanyagot ik­tathatunk 35 A találmánvbeli eljárás szemlélteté­sére a mellékelt rajz 1. ábráján egy rLim­bus keresztmetszetű, hasábalakú konzerv­dobozt nyitott állapotban, a 2. ábrán pedig a találmány szerint lezárva axonoiuot-40 rikus ábrázolásban mutatunk be. Ezen ábrák szerint az (a) fenéki aphoz (b) oldalfalak ileszkednek úgy, hogy lia­sábalakú nyitott edény áll elő, melynek keresztmetszetét és magassági méretét célszerűen akként választjuk meg, hogy a 45 konzervdoboz Yi, 1, 2, 3, stb. kg. anyag be­fogadására legyen alkalmas. A konzerv­doboz lezárására a dobozszájnak zárt sok­szöget alkotó (c, d, e, f) szélét megfelelően kiképezett, önmagában véve ismeretes fo- 50 góval ellapítjuk úgy, hogy a dobozszáj széléből egymásra illeszkedő, egyenes két testéi keletkezik (2. ábra); ezek összefor­rasztása, amennyiben a doboz horgany­zott bádogból készül, igen könnyen és 55 gyorsan elvégezhető. A doboz keresztmet­szete természetesen nemcsak rombus, ha­nem bármilyen idom, így pl. téglány, elip­szis, stb. is lehet. A konzervdoboz anyagául horganyzott 60 vasbádogot, vörös- vagy sárgaréz helyett alumíniumlemezt vagy tiszta horganybá­dogot, továbbá nem fémeket, mint pl. cel­luloidot, cellint, kazeint, stb. is használ­hatunk aszerint, hogy milyen anyagot 65 akarunk konzerválni és mily hosszú ideig akarjuk azt tárolni. A találmány szerint lezárt konzervdo­boz nyitása oly módon történik, hogy bá­dogvágó olló módjára készült ollóval a fe- 70 nékkel szemben lévő, a töltés alkalmával leforrasztott szél mentén egy vékony csí­kot levágunk, minek folytán a doboz tar­talma hozzáférhetővé válik. Mivel a levá­gandó csík csak néhány milliméter széles 75 és ez a doboz magasságához viszonyítva gyakorlati értelemben elenyésző kis mé­ret, hiánya a konzervdoboz űrtartalmát nem befolyásolja lényegesen, különösen, ha a dobozt már eredetileg kissé maga- 80

Next

/
Thumbnails
Contents