106991. lajstromszámú szabadalom • Értékbélyegző

1 Megjelent 1933. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106991. SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Értékbélyegző gép. Kálmán Márton kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi julius hó lS-ike. Az eddig ismert értékbélyegző gépeket különleges használati (céljaiknak megfe­lelően szerkesztették. Ilyen gépek pl. a postai bérmentesítő gépek, pénztári re-5 gisztrálókészülékek, (jegyárusító automa­ták, összeadógépek stb., melyekkel esetleg összeépítettek a beállított vagy eredmény­képpen kapott összeget vagy mindkettőt nyomtató készülékeket. Az ilyen gépeket, 10 minthogy különleges célokat követő kü­lönleges szerkezetek a kis kereslet miatt csak korlátozott mennyiségben gyárthat­ják. A találmány célja oly gép létesítése, 15 melyben több készülék különféle kombi­nációban használható, úgy hogy több olyan gép munkájának elvégzésére alkal­mas, amelyeket eddig egy-egy használati célra külön-külön készítettek, vagyis 20 egyetlen egy gép végzi azt a munkát, me­lyet eddig több külön gép végzett. Ezt a gépet, minthogy többféle szükséglet ki­elégítésére alkalmas, a nagyobb kereslet folytán nagyobb mennyiségben gyárthat-25 jak. A mellékelt rajzok a találmány néhány foganatosítási alakját tüntetik fel példa­képpen. Az 1. ábra az értékbélyegző gép elülnézete 30 a burkolat elhagyásával és egyes részek eltört ábrázolásával. A 2. ábra az 1. ábrának megfelelő felülné­zet. A 3. ábra a gép oldalnézete az 1. ábra bal-35 oldaláról a burkolat elhagyásával és egyes részek metszetével. A 4. ábra a nyomtatóhenger nagyobb lép­tékű keresztmetszete a 2. ábra IV—IV vonalában. Az 45 50 5. ábra a nyomtatóhenger felülnézete a 40 hengernek a gépből kiszerelt ágyazatá­val. A 6. ábra a nyomtatóhenger elölnézete. A 7. ábra a nyomtatóhenger tengelyirányú metszete, az 5. ábra VII—VII vonalá­ban. A 8. ábra a nyomtatóhenger egy részénelv nagyobb léptékű metszete a 4. ábra VIII— VIII vonalában a sorszámozó és külön jelzéseket nyomtató elemek feltüntetésé­vel. A 9—11. ábrák az értéknyomó korongokat beállító és rögzítő elemek nagyobb lép­tékű nézetei elülről, felülről és oldalról. A 12—14. ábrák a főtengely kézi hajtására 55 való és a főtengelyt minden teljes körül­fordulása után megállító részek részlet­rajzai. A 15. ábra a borítékvezető asztal egy ré szének elülnézete. A 16. ábra ugyanezen asztal emelőszerke­zetének metszete a 15. ábra XVI—XVI vonalában. A 17. ábra a borítékvezető asztal emelő­szerkezetének felülnézete. A 65 18. ábra a borítékvezető asztal más fo­ganatosítási alakjának elülnézete. A 19. és 20. ábrák a 18. ábrához tartozó részletrajzok. A 21. ábra a nyomtatóhengerről sávokra 70 vagy szalagokra nyomatokat készítő ré­szek oldalnézete. A 22. és 23. ábrák részletrajzok a 21. áb­rához. A 24. ábra a beállítómű oldalnézete. A 25. ábra metszet a 24. ábra XXV—XXV vonalában. A 26. ábra nézet a 25. ábra baloldaláról. A 60 75

Next

/
Thumbnails
Contents