106975. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gumisarok felcserélésére és megfordítására

Megjelent 1933. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106975. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Berendezés gumisarok felcserélésére és megfordítására. Welinszky Mátyás nyűg-. Máv. főfelügyelő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi november hó 23-ika. A találmány célja a használatban lévő, többnyire szegezéssel a cipősarokra erősí­tett gumisarok célszerű és egyenletes kop­tatását a legmesszebbmenőig biztosítani 5 azáltal, hogy a gumisarok egyszerűen a tartókeretből kézzel eszközlendő kihúzás által felcserélhető és fordítható legyen. A fordíthatóság előnye abban rejlik, hogy a gummisarok mindkét lapja járó-10 felület gyanánt használható, ellentétben az eddig általánosan csak egyoldalú járó­felületűvel szemben. A felcserélhetőség pedig lehetővé teszi, hogy pl. az egyik szélén erősen lekopta-15 tott gumisarok az ellenkező cipősarkára áthelyezve, minimálisan koptatott szélével a lépésnek támpontul szolgálva, egyenle­tes, biztos, nem csámpás járást tesz lehe­tővé. 20 A fordíthatóság és felcserélhetőség ál­tal tehát elérhető, hogy a gumisarok mindkét lapján a legmesszebbmenően1 egyenletesen kihasználható, minek to­vábbi következménye a gumisarok gazda-25 ságosságának tetemes fokozása. A találmány példaképpeni megoldását a mellékelt rajz tünteti fel. Az 1. ábra a fémkeret, a 2. ábra pedig a gumisarok nézetét áb­rázolja. 30 A bőrcipősarok alsó lapjára az 1. ábra szerinti fémkeret (a) alaplapjával, csa­varral vagy szeggel az (a) alaplapban levő nyílásokon keresztül kellőkép fel lesz erősítve. A keret (k) felsőszéle 35 bordaszerű (b), a gumisarok oldala viszont (h) horonnyal van ellátva azon célból, hogy a gumisarok ezen (h) hornyá­val a keretbe tolva, rögzítve legyen, míg a gumisarok előre való kicsúszását akadá éO lyozza fémkeretlap elülső éle mentén képzett (o) orr, mely a gumi lapján fel­tüntetett tetszőleges alakú kimélyített rajz vagy betű (m) mélyedésébe (2. ábra) kapaszkodik. 45 Szabadalmi igény: Berendezés gumisarkoknak mindkét olda­lon járófelületül használható cserélé­sére és megfordíthatására, jellemezve a cipő bőrsarkára erősített bordás fém 50 kerettel és ennek megfelelően a gumi­sarok oldalán körülfutó kimélyített ho­ronnyal, továbbá a fémkeretlap elülső éle mentén képzett orral és a gumi'a­pon ennek megfelelő mélyedéssel. 55 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents