106973. lajstromszámú szabadalom • Mindig függőlegeen álló karácsonyfa-gyertyatartó

Megjelent 1983. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106973. SZÁM. — X,',j. OSZTÁLY. Kifligyártó gép. Stonf István műszaki vállalkozó és Márkus György műszaki képviselő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi junius hó 27-ike. A találmány oly kifligyártó gépekre vo­natkozik, amelyeknél ,a tésztát két egy­mással együttműködő táphenger lapítja szét s azután a tészta két egymásfölötti 5 végtelen szalag (célszerűen nemezsaalag) közé jut, melyeknek egymás felé ©ső felü­letei egymással szembe mozogva a tésztát ki [Halakra göngyölítik. A kifligyártó gépeknek többek között 10 ama feltételeknek kell eleget tenniök, hogy ,az esetleg gyakran változó szükség­leteknek megfelelően a rövid és vastag kiflik készítéséről ia hosszú és vékony kif­lik készítésére, vagy megfordítva, egy-15 szerűen lehessen áttérni. E feltételnek az eddigi ily gépek csak igen kezdetlegesein tettek eleget, mert a táphengerek ós a göngyölítő szalagok közötti távolságnak a tésztavastagság említett változása sze-20 rinti megváltoztatására eddigelé a táp­hengereket, illetve ezek egyikét, valamint a göngyölítő szalagokat külön-külön kel­lett beállítani, mely beállítások igen kö­rülményesek voltak. Többek között a felső 25 végtelen szalag tartójának a táphengerek felé eső, mellső végét függélyes irányban beállíthatóvá tették, ami, tekintettel arra, hogy magának a két egymás felé eső gön­gyölítőfelület közötti hajlásszögnek válto-30 zatlannak kell maradnia, vagyis az egyik vagy másik felületnek a tésztavastagság i változásánál önmagával párhuzamosan I kell helyzetét változtatnia, szükségképpen maga után vonta azt, hogy pl. a felső sza-35 Ingtartó mellső végének emelésekor az alsó szalagtartó hátsó végét ugyanolyan j mértékben, külön kellett megemelni. Az \ alkatrészeknek e külön-külön való beállí­| tásai e gépek használatát igen körülmé­nyessé tették. 40 Az eddigi ily gépek, továbbá csak nehe­zen voltak tisztíthatók, ami pedig súlyos hátrány, mert élelmezési cikk gyártásáról lévén szó, a gépnek feltétlenül eleget kell tennie az egészségügyi követelményeknek 45 és így könnyű szerrel, gyakori tisztítást kell lehetővé tennie. A találmány szerint az eddigi ily gépek hátrányait mindenekelőtt azzal küszöböl­jük ki, hogy a felső göngyölítőszalag 50 helytálló ágyazása mellett csupán az alsó szalag tartójának önmagával párhuzamos beállíthatóságáról gondoskodunk. Világos, hogy ezzel ugyanazt ia célt egyszerűbb szerkezettel és egyszerűbb használattal 55 érjük el. A találmány szerint, továbbá az eddigiekkel szemben mindkét táphenger ágyazata beállítható, még pedig előnyö­sen oly módon, hogy az egyik táphenger ágyazatának eltolása önműködően maga 60 után vonja a másik táphenger ellenkező irányú eltolódását, ami lehetővé teszi azt, hogy a két táphenger közötti távolságnak kívánt teljes megváltoztatásához azt a táphengert, melynél a beállítás kiindul, 65 csak félakkora lökettel kell kézzel beállí­tani. A találmány szerint azonban azt a még továbbmenő, lényeges egyszerűsítést léte­sítjük, hogy az alsó, beállítandó szalagtar- 70 tót az egyik táphenger beállítható ágyaza­tán erősítjük meg. E megoldás lehetővé teszi azt, hogy rigy a táphengereknek, mint a göngyölítőszalagoknak viszonyla­gos és egyértelmű beállítását egyszerre és 75 egyetlen kézfogással foganatosíthatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents