106955. lajstromszámú szabadalom • Abszorpciós hűtőgép

Megjelent 1933. évi augusztus lió 15-én. ÍA6YAR KIRÁLYI Jfililll SZABADALMI BffiŐSiö SZABADALMI LEÍRÁS 106955. SZÁM. — XVin/c. OSZTÁLY. Abszorpciós hűtőgép. Iílepetar Egon mérnök és Schönfeld Artúr kereskedő Wien Pótszabadalom a 104128. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1930. évi november hó 8-ika. A 104.128. számú szabadalomból ismere­tessé vált abszorpciós hűtőgép kalóriás teljesítőképessége azért csökken, mert 1. a forralás alkalmával a gőz által tova-5 ragadott vízrészecskék a sűrítő és páro­logtató edénybe jutnak és 2. a párologtató edény az elnyelő edény gázterében nö­vekvő nyomás következtében idő előtt kezd harmatozni. 10 Az első helyen említett káros jelensé­get jelen találmány értelmében a hűtő­anyagot víztelenítő készülék alkalmazásá­val szüntetjük meg, amely abban áll, hogy a hűtőanyag és a forraló edény kö-15 zötti csővezetékbe vízelválasztó edényt iktatunk és pedig oly módon, hogy a víz­elválasztó edény egymástól lehetőleg tá­vol fekvő, a forralási művelet alatt legmé­lyebb két helye két csővezeték útján a 20 forraló edénynek egymástól lehetőleg tá­vol fekvő legmagasab két helyével van összekötve, míg a vízelválasztó edénynek legmagasabban fekvő két vagy több helyé­től két vagy több cső az alúl el-25 helyezett párologtató edénybe vezet és ebbe akként torkollik, hogy e csövek egyetlen, lehetőleg egyenes cső kivételé­vel mint csőkígyók a forralási művelet­nek megfelelő helyzet mellett a párolog-30 tató edény legmagasabb helyén torkolnak be, míg az egyetlen, egyenes cső a páro­logtató edénynek oly helyén torkollik be, amely éppen a hűtési folyamatnak meg­felelő helyzetnél fekszik legmagasabban. 35 A másodsorban említett hátrányon nyo­máskiegyenlítődés létesítésével segítünk, amennyiben az elnyelő edény gázteréből csővezetéken keresztül gázt vezetünk az abszorpciós folyadékba. E cső a kisebbik kamrán keresztülhatol és mintegy fúvóka 40 alakjában torkollik a abszorpciós csőbe. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráin a talál­mány szerinti abszorpciós hűtőgép példa­képpeni kiviteli alakja vázlatosan van feltüntetve és pedig a forralásnak meg- 45 felelő helyzetben és a hűtőhelyzetben. A vízzel telt, fűthető (6) tartányban álló (I) elnyelő-edényt á (3) válaszfal két (la) és (lb) kamrára osztja és azt a forraló és elnyelő edénybe, ennek egymástól lehető- 50 leg távol fekvő, legmagasabb (3b) és (8b) pontjain beitorkoló (3) és (8) csövek (9) edénnyel kötik össze, amelybe e csövek egymástól lehetőleg távol fekvő, legmé­lyebb (3a) és (8a) helyeken torkollnak be. 55 Ez a vízelválasztónak szánt (9) edény leg­magasabban fekvő két helyén két (10) és (II) cső révén az alatta fekvő sűrítő és el­párologtató (4) edénnyel akként van ösz­szekötve, hogy a hűtőkígyóvá kiképezett 60 egyik (11) cső az elpárologtató edénybe ennek legmagasabb helyén torkollik, míg a másik, lehetőleg egyenesen vezetett (10) cső olyan helyen torkollik az elpárolog­tató edénybe, hogy e hely a hűtőhelyzet- 65 ben legmagasabban fekszik. Szükség ese­tén egyetlen (11) csőkígyó helyett többet is alkalmazhatunk, melyek a vízelvá­lasztó (9) edénnyel, valamint a sűrítő és elpárologtató (4) edénnyel együtt a hűtő- 70 vízzel telt (7) tartányba merülnek, midőn a gép a forralásnak megfelelő helyzetet foglalja el (1. ábra). A fentiekben leírt berendezés működés­módja a következő: 75 A forralási művelet alatt (1. ábrának megfelelő helyzet) a hűtőanyag-gőzök a (3) és (8) csöveken keresztül az (1) forraló-

Next

/
Thumbnails
Contents