106944. lajstromszámú szabadalom • Évet, hónapot és napot jelző lakat

Megjelent 1933. évi aug usztus li ó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106944. SZÁM. — Vin/d. OSZTÁLY. Évet, hónapot és napot jelző lakat. Varga Sándor vasesztergályos Nagyszokoly (Tolna m.) és Varg-a György vasesztergályos Budapest. A bejelentés napja 1931. évi november hó 25-ike. A találmány célja, hogy bizonyos helyi­ségek, amik zár alatt vannak, ellenőriz­hetők legyenek abból a szempontból, hogy azt idegen, vagy avatatlan kezek 5 felnyitották-e. Ez a cél a találmány szerinti lakattal érhető el, mely minden kulccsal történő kinyitás alkalmával a kulcsoszlop s a fogaskerék segélyével a napot jelző dobot 10 egy számlappal elfordítja. A 31 nap lefor­gása után a következő hónapot jelző dob is egy számlappal elfordul. Az évet jelző dob 31 számlappal van el­látva. 15 A lakat nyitott és zárt állapotban vissza nem fordítható. A lakatnak ugyanarra az év, hó és nap számjegyére való forgatása meg van ne­hezítve azzal, hogy azt 11.532-szer kell 20 nyitni és zárni, ha ugyanarra a napra akarjuk visszaforgatni. A lakat nyitott állapotban sem fordít­ható el a kulccsal, mert az elfordulást akadályozó (L) rugó csak a lezárás után 25 enged szabad utat az elfordulásnak. A csatolt rajzon az I. ábra a lakatot a kulcslyuk felőli né­zetben mutatja fedőlap nélkül, a II. ábra a lakat alsó nézete a napot, hó-80 napot és évet mutató nyílások felől, a. III. ábra a lakat kulcslyuk felőli (P) lapjának nézete [(R) kulcsnyílás, (S) záró­nyelv csaptartó]. A IV. ábra a kulcsot mutatja. A lakat működési módját és szerkezetét 35-a következőkben ismertetjük: a mellékelt rajzon levő I. ábrán látható (C) lakat­nyitó csap két kivágásába helyezzük a IV. ábrán feltüntetett kulcsot olyképpen, hogy a kulcsnak hegyes vége a felső nyí- 40< lásba kerüljön. Ekkor a kulcs eltávolítja a lakatnyitó csapban levő kulcsnyitást záró (B) csúcsos hüvelyt, amelyet (A) rugó nyom (C) csap nyílásába. Kinyitás al­kalmával a kulcsot jobbfelé fordítjuk, mi- 45, közben a (C) csapon levő alsó bütyök a (D) fogaskereket — amely a II. ábrán fel­tüntetett 0—81 számlappal ellátott napot jelző dobbal van egyesítve — egy fog­számmal balfelé fordítja. Ugyanekkor az 50 alsó bütyökkel szemben levő bütyök (K) zárónyelv alsó végét jobbfelé nyomja s így a zárónyelv — amelyet a (J) rugó a kengyel hornyába szorít — onnan ki­emelkedik. Ekkor (M) kengyelnyomó rugó 55 a kengyelt fellöki, a lakat nyitott álla­potba kerül. A 31-ik kinyitás után az (0> napot jelző dobon levő 1. fog az (F) hóna­pot jelző dob fogaskerekét, mely 12 szám­lappal van elltáva, egy fogszámmal elfor- 60 dítja. Az (F) hónapot jelző dobot (Fi) kar tartja a (G) csapon. A kar felső vége az (E) csapra van rögzítve. A 372-ik kinyitás után az (F) hónapot jelző dobon levő egy fog elfordítja az (N) évet jelző dob fogas- 65 kerekét — amelyet (E) csap tart és amely

Next

/
Thumbnails
Contents