106933. lajstromszámú szabadalom • Készülék a léghőmérséklet befolyásának kiküszöbölésére hangiránymegállapító műszereknél

Megjelent 1933. évi augusztus lió 1-én. HAGYAK KIEÁLYÍ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106933. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Készülék a léghőmérséklet befolyásának kiküszöbölésére hangiránymegállapító műszereknél. Aktieng-esellschaft C. P. Goerz Optisclie Anstalt Actiová spoleciiost K.P. Goerz opticky ustav cég- Bratislava* A bejelentés napja 1931. évi május hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi május hó 17-ike. Az ismert hangiránymegállapító mű­szerekkel meghatározott hangirányoknak a látókör síkjával bezárt hajlásszögei annyiban különböznek a hangforrás tény-5 leges (optikailag megállapított) magasság­szögeitől, hogy a hangirány akusztikailag megállapított hajlásszögei mindig kiseb­bek a hangforrások tényleges hajlásszö­geinél. 10 A hajlásszögkülönbségek annál nagyob­bak, minél kisebb a hangforrás magasság­szöge a látókör síkjához, továbbá minél nagyobb a hangforrás metrikus magas­sága az utóbbi fölött és ezeket a különb-15 ségeket az okozza, hogy a hangsebesség a. levegőben főleg a hőmérséklettől függ, míg a légnyomás csak alárendelt jelen­tőségű. A hangsebességek különböző hőmérsék-20 leten úgy viszonylanak, mint a megfelelő abszolút hőmérsékletek négyzetgyökei, tehát = l/ir+~273 c3 V t s -f 273 Minthogy az egyes vízszintes levegőró-25 tegek hőmérséklete állandónak tekinthető, (t) hőmérsékletük a (to) talajmenti hő­mérsékletből, a (h) talajfeletti magasság­ból és a liőfok-gradiens: ; =0.0047°/l m hőfok-különbségből, a t° = to° — eh) is-30 mert összefüggés alapján könnyen meg­határozható, Ha a hanghullámak az egyik levegőrétegből ferdén lépnek át az alattuk lévő magasabb hőmérsékletű levegőré­tegbe, az ezzel kapcsolatos hangsebesség-35 változások következtében a hanghullám­nyalábok bizonyos elgörbülései következ­nek be és ezek okozzák a vízszintesen be­lépő hanghullámoknál a legnagyobb ma­gasságszögkülönbsógeket az akusztikailag és optikailag megállapított hangforráshe- -íO lyek között. Ezzel szemben függőlegesen beeső hanghullámoknál, minthogy ezek függőleges irányban járják át a levegő­rétegeket, a hanghullámok nyalábja nem tér ki eredeti irányából és így szöghibák 45 sincsenek. A találmány célja, hogy ha a hangfor­rás magasságát ismerjük (vagy megbe­csültük), a hangforrásnak a beérkező hang­hullámnyaláb irányához tartozó magas- 50 ságszögét mechanikailag meghatározhas­suk és azután ezt az irányt valamely más műszerre, mint pl. távcsövekre, fényszó­rókra, célzóműszerekre, vagy hasonlókra vihessük át. 55-Ezt a célt a találmány szerint azzal ér­jük el, hogy a hangfelvevőknek a vízszin­tes tengely körüli és a tengelyre merőleges síkban történő elfordulását alkalmas ruda­zattal a hangforrás magassági helyzetét 60 jelző mutatóra visszük át oly módon, hogy az akusztikai hangiránytengely vízszintes helyzetében, a magassági helyzetmutatő ezzel a tengellyel az említett függőleges síkban a metrikus hangforrásmagasság- 65 nak és a talajmenti hőmérsékletnek meg­felelően beállítható <p szöget képez. Az átvitel továbbá olyan, hogy a hangirány­tengi-ly növekedő elhajlásnál, ez a <p szög törvényszerűen kisebbedik és hogy 70 ha a hangfelvevő tengelyt függőleges fel­vevésre állítjuk be, eltűnik.

Next

/
Thumbnails
Contents