106932. lajstromszámú szabadalom • Nyujtómű textilelőfonatok számára

Megjelent 1933. évi augusztus li ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI xS^gk, SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106932. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Nyujtómű textilelőfonatok számára. Casablancas Fernando gyáros Sabadell (Spanyolország). Pótszabadalom a 103.645 sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1932. évi február hó 24-ike. Spanyolországi elsőbbsége 1931. évi február hó 26-ika. Törzsszabadalmam tárgya a textilipar fonó-és egyéb gépei számára való, nagymérvű nyújtást eredményező oly nyujtómű,,,, mely­nél 'az elöfonatot-/ két' végnélküli.;] szíj • ve-5 zeti és a törzsszabadalommal védett találmány abban van, hogy a két szíj mellső görbületét vezető rudak vagy nem forgatható hengerek U-alakú villadarabbá vannak egyesítve. Ez­által e két rúd vagy henger kölcsönös távolsá-10 gát meg nem változtatható módon kívántam rögzíteni, továbbá a gépbe való beillesztést kívántam megkönnyíteni, mely célra törzssza­badalmam szerint fogantyúkat vagy nyelet, továbbá a különböző rúdtávolságú villadara-15 bok megkülönböztetésére más-más színezést alkalmazok. Az említett U-alakú villadarabok rúd- vagy szártávolságának igen pontosnak és egyenle­tesnek kell lennie, hogy egy- és ugyanazon 20 gép összes nyujtóműveinek szíjai azonos fel­tételek mellett dolgozzanak, a gyakorlatban azonban adódnak oly esetek, melyek ezt a tá­volságot néha változtatják. Ennek egyik oka, hogy a húzalból készült, U-alakú darabok 25 néha leejtés vagy a raktározásnál reájuk be­ható túlságos nyomás folytán alakváltozást szenvednek, úgy, hogy az eredetileg helyes rúdtávolság változik. A munkások a bármily okból deformált darabot néha kijavítani pró-80 bálják és a villát kézzel bővítik vagy szűkítik és ekkor a két szár helyes helyzetbe való ju­tása rendszerint lehetetlenné válik. Még további és fontosabb ok, mely a szíjak működését hátrányosan befolyásolja, abban 35 van, hogy azok a kis rostocskák, melyek az elő­fonatról kisebb vagy nagyobb mennyiségben mindenkor leválnak és a fonótermek levegőjé­ben lebegnek, a szíjak és vezetőrúdak közé hatolnak és ez utóbbiak köré tekercselődnek. Ennek hatása ugyanaz, mintha a két vezető- 40 rúd közötti távolság változott volna, mert hiszen ezáltal a rudak effektiv távolsága nö­vekedik és ennek folytán a szíjak a fonatra nagyobb nyomást fejtenek ki, mint amekkora célszerű volna. 45 Hogy a szíjak elkülönítésének, illetve még helyesebben, az e szíjak által a durva fonatra gyakorolt nyomásnak említett megváltozását megakadályozzuk, e találmányom a törzssza­badalmamban védett szerkezetet úgy javítja, 50 hogy,a szíjak által a 1 fonatra kifejtett nyomás változásainak okai teljesen kiküszöbölődnek, ami az egész nyujtómű helyesebb működését eredményezi. Találmányom elsősorban abban van, hogy 55 az U-alakú villa két szára nem hengeres, amint ezt törzsszabadalmam megadja, hanem a szárak belső oldala, ahol őket a szíjak súrol­ják, le van kerekítve, a szárak külső oldala azonban, mely a szíjakkal nem érintkezik, sar- gg kos élű. így tehát a rúdak azon oldala, melyet a szíjak súrolnak, egyenletes, illetve folyto­nos felületű, tehát a szíj mozgását nem nehe­zíti meg, viszont a száraknak a szíjakkal nem érintkező oldalán levő sarkos élek azt ered- 55 ményezik, hogy a szíjak és rúdak közé esetleg behatoló rostocskák nem tekercselődhetnek a rúdak köré, miután ezt a sarkos élek meg­akadályozzák, hanem leesnek. Ily módon elér­jük, hogy az a rúdfelület, melyen a szíjak 70 tovacsúsznak, állandóan tiszta és egyúttal megakadályozzuk rostoknak ,a. rudak és szíjak közé való behatolását. Hogy ezenkívül arra nézve is biztonságot nyerjünk, hogy az U-alakú darab rúdjai vagy 75 szárai közötti távolság változást ne szenved-

Next

/
Thumbnails
Contents