106929. lajstromszámú szabadalom • Kazántüzelések segédszerkezete és hozzávaló üzemeljárás

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106929. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Kazántüzelések segédszerkezete és hozzávaló üzemeljárás. Mineralochemie A. G. fftr metallurgische und chemisclie Produkte cég- Wien. A bejelentés napja 1931. évi október hó 17-ike. A találmány oly lokomotívtüzelésekre és általában mindenféle gőzfuvókás tüze­lésekre vonatkozik, amelyeknek a tüztérbe gőzsugarakat lövalő fuvókáik, valamint 5 járulékos szívóhatást előidéző segédfuvóik vannak Az új szerkezet célja, hogy a fuvókák­hoz, valamint a segédfuvóhoz áramló gőz mennyiségét önműködőlég szabályozzuk 10 és gőz keresz/tiUáramlását akár egészen el is zárjuk, vagy pedig ismét szabaddá tegyük, úgy hogy a szerkezetet szabad kézzel is befolyásolhatjuk, vagy pedig" az önműködő szabályozástól teljesen függet-15 lenül is vezérelhetjük. Az eddig ismeretes ilyféle szerkezetek­nek súlyos hátrányaik vannak, mert a se­gédfuvóhoz, valamint a fuvókákhoz áramló gőz mennyiségének önműködő sza-20 bályozása nem a tüzelés változó terhelé­séhez igazodik. Az eddigi berendezések vezérművét hosszú vezeték köti össze a to­lattyúszekrénnyel és ha emitt gőznyomás uralkodik, akkor az valamely dugattyúra 25 hat, amely viszont azt a szelepcsoportot működteti, amely a segédfuvóhoz, vala­mint a fuvókákhoz áramló gőz teljesen elzárja. A mondott csőnyomás csak menet közben uralkodik és rendszerint nyomban 30 megszűnik, mihelyt a lokomotív megáll. Ekkor a szelepcsoport ismét megnyílik. Emellett azonban semmi oly szabályo­zás sem történik, amely a segédfuvó­hoz és a fuvókákhoz kerülő gőz 35 mennyiségét a tüzelés változó terhe­léseivel összhangba hozná. A gőznek a t o I a 11vúszekrényben uralkodó nyomás révén való teljes elzárása különösen ak­kor kellemetlen, midőn a hengereket elő­melegítjük, mert a lokomotív ekkor áll és 40 a járulékos szívóhatást mégis önműködő­lég meggátoljuk. Ezenkívül igen könnyen olajhulladékok vagy egyéb tisztátalansá­gok kerülnek a készülékbe vagy a fúvó­kákba, ami gyakran üzemzavarokat okoz. 45 A találmány egyszerű eszközökkel mind­ezen hátrányokat kiküszöböli. Az új szer­kezet úgy van kiképezve, hogy a segéd­fuvóhoz és a fuvákokhoz való gőzhozzáve­zetést csupán egyetlenegy, dugattyúval 50 kapcsolatos szelep szabályozza. A dugaty­tyúszelep önműködő vezérlését kényszer­mozgásúlag látja el oly vezérlőszerv, amely erőművi kapcsolatban áll a loko­motív teljesítményét, pld. a gőzbeömlést 55 szabályozó szervvel. A szelepszabályozó szervet, pld. a lokomotív szabályozójával, vagy pedig a hengerek töltésfokát meg­szabó vezérművel, vagy pedig mindkettő­vel hozzuk kapcsolatba. 60 A lokomotív nyugalmi állásában az egész készülék önműködőlég úgy áll be, hogy csupán igen kevés gőz áramlik a fúvókákba, a segédfuvón keresztül pedig csak gyenge huzat létesül, hogy a füst- 65 képződést még akkor is megakadályozzuk, amig a vonat vesztegel. A készülék hatását, szabadkézi beavatkozással, tetszőlegesen szabályozhatjuk, mi mellett a fúvóka ha­tás a segédfuvó mindenkori szívóhatásá- 70 hoz képest erősbödik, vagy gyengül. Ha a lokomotív halad, akkor a segédfuvó szívó­hatása önműködőlég abbamarad, a fuvóka­hatás pedig úgy változik, meg, hogy az a lokomotív változó teljesítményéhez al- 75 kalmazkodjék. Ha a teljesítmény csök­ken, akkor a szívóhatás fokozódik és viszont.

Next

/
Thumbnails
Contents