106928. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás és gőzfúvószerkezet lokomotiv és egyéb tüzelőberendezésekhez

Megjelent 19JÍ3. évi augusztus hó 1 -t-n. MAGYAE KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 10(5928. SZÁM. — II/c. OSZTÁLY. Üzemeljárás és gőziúvószerkezefc lokomotív és egyéb tüzelőberendezésekhez. Mineraloehemie A.-G. für metallurgiselie und chemische Produfete cég Wien. A bejelentés napja 1931. évi október hó 7-ike. A találmány üzemeljárás és gőzfuvó­szerkezet lokomotív- és egyéb tüzelőbe­rendezésekhez, hol is áramló gőzzel, egy vagy több fokozatban szívjuk el a füst-5 gázokat. Az új eljárás és az annak foganatosítá­sához való új szerkezet az eddiginél na­gyobb mérvben hasznosítja a füstgázok­ban felhalmozott meleget, hogy a fuvófej-10 bői kiáramló gőz hőmérsékletét növeljük és így utóelgőzölögtetés révén fokozzuk an­nak potenciális energiáját, amit viszont al­kalmas szerkezetekkel kinetikai energiává alakítunk át és a füstgázok tulajdonképeni 15 eltávolítására hasznosítunk. Az új eljárás lényegileg abban áU, hogy mielőtt a füstgázok és gőz keveréke a kür­tőbe lépne, azt a nagyobb hőesést, amely valamennyi szívófokozatban a füstgázok-20 nak a gőzzel való diffúziója folytán ke­letkezik, a legközelebbi szívófokozat szívó­hatásának növelésére hasznosítjuk, még pe­dig oly módon, hogy mindegyik szívófo­kozatban elébb fojtjuk, azután pedig ex-25 panzióval gyorsítjuk a füstgázokat, hogy a füstgáz-gőz-keverék kinetikai energiáját nö­veljük. E kinetikai energiát tovább fokozhatjuk avval, hogy a füstgázok pályájába, mielőtt 30 azok a kürtőbe lépnének, előmelegített vi­zet fecskendezünk. Így ugyanis mindjárt a helyszínén túlhevített gőzt termelhetünk. Az új eljárás foganatosításához, a gőz­fuvóka (fuvófej) és a kürtő között, egy 85 vagy több, Laval-féle, közbenső fuvókára (gyorsító fuvókára) van szükségünk. Oly célból, hogy a füstgázok erőtelje­sem diffundáljanak a gőzzel, célszerű, hogy a fuvófejet, önmagában ismeretes módon, több részcsőre bontsuk fel, amelyek vala- 40 mennyije a fölibük elrendezett Laval-féle közbenső fuvókába torkol. Ezekkel a szerkezetekkel a fúvócső sza­bad összkeresztmetszetét jelentékenyen nö­velhetjük, ami a hasznosítható géptelje- 45 sítményt lényegesen megjavítja. A kürtőt, a tőle megkívánt ejektorhatásra tekintettel, célszerűen a fuvófej, illetve a legfelsőbb közbenső fúvóka közvetlen kö­zelébe vezetjük és ugyancsak Laval-fuvó- 50 kává formázzuk. Oly célból, hogy a közbenső fúvókák­ban történő keverőfolyamatot kedvezőbbé tegyük és a kürtő hatását fokozzuk, úgy a közbenső fuvókába, mint a kürtőbe is, 55 ékalaku szelvényű gerinceket tehetünk. Annak biztosítása céljából, hogy a füst­gázok kedvezően juthassanak a fúvócső aggregátumba, a füstgázokat alkalmasan alakított terelőlemezekkel vezetjük a hu- 60 zatcsatornából, lokomotívtüzeléseknél a csőfaltól, a fuvófej,aggregátum szívó-, ille­tőleg beömlőnyílásaiig. Ily módon elérjük, hogy a füstgázok kedvezően távoznak és nem fordul elő, hogy a füstgázok egyen- 65 letlenül lépjenek ki a csőfalból. Ezeket a terelőlapokat úgy alakítjuk, hogy azok cik­lonok módjára kiválasztják a szikrákat. A fuvófeji és kürtő új elrendezése mel­lett továbbra is szabadon alkalmazhatunk 70 segédfuvókát. A rajzok az új szerkezet lényeges részei­nek kiviteli példáit tisztára vázlatosan tün­tetik fel. Az 1. és 2. ábra lokomotív füstkamra 75 hossz-, illetve keresztmetszete, a

Next

/
Thumbnails
Contents