106924. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés távjelzőkábelek négyeseinek vagy magasabbrendű ércsoportjainak előállítására

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAffYAR KÍRÁtYI S^H® SZABADALMI BIRŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106924. SZÁM. VJI/j. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés távjelzőkábelek négyeseinek vagy magasabbrendű. ércsoportjainak eló'állítására. Felten és Guilleaume kábel-, sodrony- és sodronykötél­gyár R. T. gyáros cét»' Budapest, mint Felten & Guilleaume Carlswerk A. G. köln-mülheimi cég" jogutódja. A bejelentés napja 1932. évi április hó 14 ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi jnnius hó 10-ike. A találmány távjelzőkábelek DM-né­gyeseit (Dieselhorst-Martin négyesek) vagy eféle magasabbrendű ércsoportjait egy munkamenetben előállító eljárással 5 és berendezéssel foglalkozik. DM-négyeseket eddig többnyire oly­ként álítottak elő, hogy a szigetelt egyes ereket először érpárokká és két ilyen ér­párt azután, második munkamenetben, 10 négyesé sodortak össze. A munkafolya­mat megosztottságával járó munkatöbb­let megtakarítására javasoltak már oly gépeket is, amelyek egyetlen munkame­netben sodorják az ereket párokká és a 15 párokat négyesekké. Az ilyen gépeknek nagy forgó sodrókasuk és ebben a ten­gelyhez szimmetrikusan elrendezett két kis sodrókalitkájuk van. Az utóbbiak sa­ját tengelyeik körül szintén forognak és 20 a sodrókalitkákban közös tengelyen, egy­más mellett ülő, két-két csévén hordják magukkal a szigetelt egyes ereket. Az eféle gépek hátránya, hogy forgó részeik súlyosak, miért is csupán aránylag cse-25 kély fordulatszámmal járathatók és en­nek folytán teljesítményük is csekély. Az egyes erek csévéi továbbá az ily gépekben cikloisszerű pályákat írnak le és ennek következtében folyton változó röpítőerő 30 hat rájuk. Ebből kifolyólag egyre válto­zik az érfékeződés, vagyis ama súrlódási ellenállás, amely a csévék forgása ellené­ben működik. A változó érfékeződés kö­vetkeztében azután megnövekednek az 35 érnégyes különböző beszédkörei közötti káros csatolások. A találmány szerint mindeme hátrá­nyokat úgy kerülhetjük el, hogy az egyes erek csévéit az érpársodró kalitka belse­jében egymás mögött helyezzük el, amint 40 az, önmagában véve, az úgynevezett gyorssodrógépeknél szokásos és a párok egyes ereit az érpársodró kalitkában egy­más mögött levő csévékről húzzuk le. Amellett legcélszerűbben olyként rendez- 45 zük el a esévéket, hogy súlypontjuk az érpársodró kalitka tengelyébe essék. Az egyes erek csévéi, a leírt elrendezésben, a sodrás folyamán körpályát írnak le, miért is az erek egyenletesen fékeződnek és így 50 nem kell attól tartanunk, hogy érfékező­dési egyenletlenségekből származó kapa­citív csatolások fognak zavart kelteni a négyesnek egyes beszédkörei között. A ta­lálmány szerinti eljárás foganatosításához 55 való sodrógépnek átmérője sokkal kisebb, mint az ismeretes DM-négyes sodró gé­peké. Az új gép ennélfogva jóval nagyobb sebességgel járhat, mint a régiek, tehát teljesítménye is sokkal nagyobb. 60 A gépet célszerűen úgy szerkesztjük, hogy az ereket, káros sodrófeszüitségek elkerülése végett, visszaforgatással is sodorhassuk. A visszaforgatás lényege, hogy az ereket hordozó csévék tengelyei, 65 a kihúzókorong tengelyével, a sodrás tel­jes folyamata alatt, azonos szöget zárja­nak be. Ezt a követelményt valamely al­kalmas fogaskerék hajtóművel elégíthet­jük ki. Az új gépet oly készülékekkel is 70 kiegészíthetjük, amelyekkel az egyes erek vagy érpárok közé, az üzemkapacitások

Next

/
Thumbnails
Contents