106921. lajstromszámú szabadalom • Áramkikapcsoló készülék thermikus relével

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. HA GYÁR KIRÁLYI JMffiL SZABADALMI BIRÓSlO SZABADALMI LEÍRÁS 106921. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. Áramkikapcsoló készülék thermikus relaisvel. Ganz és Társa villamossági-, gép-, waggon- és hajógyár R. T. cég Budapest, mint az Ateliers De Constructions Electriques De Delle Soc. An. párisi cég jogutódja. A bejelentés napja 1931. évi január hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi január hó 22-ike. Ismeretesek thermikus relaisvel felsze­relt oly áramkikapcsoló készülékek, me­lyeknek lényege, hogy a kikapcsoló emel­tyűre elektromágneses úton árammal, 5 vagy feszültségről gerjesztett tekercs hat s ez a tekercs egy segédtekercsben ellen­áramot indukál, az ellenáram körében pedig egy kikapcsoló van, mely Joule­effektus folytán deformálódó szervből áll, 10 vagy ily szerv befolyása alá van he­lyezve. Ily szerkezeiteknél a Joule-effektus foly­tán deformálódó szervet, pl. bimetál 1 la­mellát, vagy sorba kapcsoljuk a főte-15 kerccsel, vagy pedig a segédtekercset az említett szervvel rövidre zárjuk. Ha a példaképpeni lamellát a főtekercs­csel sorba kapcsoljuk, akikor egy sorozat egyenlő fajtájú relais esetén annyiféle 20 biimetall lamelláit kell alkalmazni, ahány különböző névleges áramerőssége van a relais-sorozatnak. A hátrány kiküszöböléséire a találmány a fentieknek megfelelő oly relais, mely-25 nek lényege, hogy a bimetall lamella rö­vidre zárja egy segédmágneskör szekun­dér áramkörét, melyet a relais főteker­cselése gerjeszt. Tudjuk, hogy elektromágneses relaisk 30 hatásos ampere menetszáma, mely a név­leges áramerősségnek megfelel, állandó, ha maguk a névleges áramerősségek kü­lönböznek is. Más szóval, ha egy 50 amp. névleges áramerősségű relaisnek 10 me-35 nete van, akkor egy ugyanolyan, de 25 ampéres relaisnek 20 menete van. E körülmény következtében a relaisk fő- és mellékmágneses körén átfolyó flu­xus nagysága ugyanaz marad, bármek­kora is a relaisk névleges áramerőssége. 40 Ebből következik, hogy az indukált te­kercselés mágneses segédkörének, vala­mint a bimetall lamellának karakterisz­tikája ugyanaz marad, ha a relaisk egy sorozathoz tartoznak is, de különböző 45 névleges áramerősségekre valók. A rajzok a találmány szerinti készülék­nek egy kiviteli alakját ábrázolják. Az 1. ábra a relais általános kapcsolási vázlata, a 50 2. ábra a bimetall lamella kontaktus­képzésének kivitelét ábrázolja. Az 1. ábra szerinti reilaisnak van egy (Cl) főmágnesköre és egy (C2) segédmág­nesköre. A relais (BP) főtekerese mind- 55 két mágneskörre van gombolyítva s olyan mágneses mezőt létesít, melynek egyik része a főmágneses áramkör (M) mozgó részén keresztül, a másik része pedig a (C2) segédmágnes körén át záródik. 60 A (BA) tekercs az (M) mozgórészt, a (BT) tekercs a (C2) segédmágnest kul­csolja át. A (BT) tekercs (Tl) és (T2) végét a (C) bimetall lamella végeihez kötjük, 65 míg a (BA) tekercs két végét az (FI) és (F2) álló kontaktusokhoz kapcsoljuk, mely kontaktusok a (C) lamella előtt vannak elhelyezve. A relais működését illetőleg két esetet 70 kell megkülönböztetnünk. Az első esetben a főmágneses áramkör mozgó részével vezérelt kapcsoló kikap-, csol, ha a mágnes a mozgó részt magá-

Next

/
Thumbnails
Contents