106916. lajstromszámú szabadalom • Sínlefogó szerkezet

Megjelent 1933. évi augusztus h ó 86 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106916. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Sinlefogószerkezet. Kertész Ferenc műszaki főtanácsos Budapest. A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 28-ika. Az ismeretes sínlefogó szerkezetek, akár fa, akár vas, akár vasbeton kereszt­aljakhoz szorítják le a sínszelvényt, fe­lülről kapaszkodnak a keresztaljba. E 5 sínlefogó szerkezetek magassága rendsze­rint kiesi, tehát rövidek, merevek, nincs saját szerkezetükből folyó rugalmasságuk és a keresztaljak természetes rugalmas* ságát sem használják ki. Hibája e szerke-10 zeteknek, hogy a leerősítés végett az al­jak felületén nyílások vannak, melyekbe a víz behatol, ami télén repedést, nyáron (fánál) korhadást idéz elő. Emellett a kötőelem rövid, rugalmas alakváltozása 15 elenyésző ós így az egész kötés igen me: rev. A találmány olyan rugalmas sínlefogó szerkezet, mely a sínt a keresztaljnak nem a sínnel érintkező felső szintjében, 20 hanem a keresztalj oldalához vagy aljá­hoz köti le, miáltal a fenti összes hátrá­nyokat kikerültük. A találmány szerinti szerkezetnél a kötőelem lényegesen hosz­szabb, mint az ismert lefogószerkezetnél, 25 ezért azok rugalmas alakváltozása is na­gyobb és így az egész kötés rugalmas. A vonat áthaladása által okozott nagy. di­namikus lökések alkalmával keletkező, ki­maradhatatlan alakváltozások az eddigi, 30 merev sínkötéseknél maradandó alakvál: tozásokat és így a sínkötések gyors fel­lazulását okozták, míg a találmány sze­rinti szerkezetnél ezek az erőhatások csak olyan rugalmas alakváltozásokat okoz­§5 nak, melyek az erőhatás megszűntével szintén megszűnnek. A találmány szerinti rugalmas sínlefogó rendszer tehát, míg egyrészt a vasúti járművek járását lá­gyabbá teszi, egyúttal a felépítmény élet­tartamát is nagy mértékben növeli. A ta- 40 lálmány szerinti sínlekötés ezért különö­sen vasbetonból készült keresztaljak ese­tén alkalmazható előnyösen. A találmány szerinti szerkezet további részleteit a raj­zok kapcsán magyarázzuk, melyek né- 45. hány példakénti megoldást mutatnak. Az 1. ábra a vágányszelvény sematikus áb­rázolása. A 2. ábra a vágány egy részletének felül­nézete. A 50 3., 4. és 5. ábrán a találmány szerinti sínlefogó szerkezet egy kiviteli alakja lát­ható a keresztalj oldalnézetében, kereszt­metszetében és felülnézetében. A 6. ábra a símlefogó szerkezet egy rész- 55 letét nézetben mutatja. A 7., 7a. és 8. ábrán a sínlefogó szerkezet további kiképzése látható a keresztalj ol­dalnézetében és felülnézetében. A 9. ábrán egy találmány szerinti kereszt- 60 alj látható keresztmetszetben. A 10. és 11. ábrán a sínlefogó rendszer egy más alkalmazása látható a keresztalj ol­dalnézetében és metszetében. A 12. ábra egy módosított kivitelű ke- 65-resztaljat metszetben mutat. A 13. ábra a sínbefogó rendszer egy to­vábbi alkalmazását mutatja a keresztalj oldalnézetében. Az 1. ábrán (1) a sín és (2) a kereszt- 70-alj. A sín és keresztalj összekötésére a (3) _ kötőelemek szolgálnak, mel£ek__szö>gek, "csavafok,~eke k a—má^TT?^^ Jjlemek "lehctiié TcT A (3) kötőelem felső része a síntalp szélébe, alsó része pedig a 75-keresztalj oldalába vagy aljába kapaszko­dik. Egy sínszál és egy keresztalj közötti kötéshez, rendszerint, két kötőelemet hasz-

Next

/
Thumbnails
Contents