106895. lajstromszámú szabadalom • Szakaszos alsószél-berendezés rostélytüzeléshez

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én, MAGYAR KIRÁLYI jHB9ft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106895. SZÁM. — Il/c. OSZTÁLY. Szakaszos alsószél-berendezés rostélytüzeléshez. Brünn Královo Pole'er Maschinen- und Waggon-Fabriks A. G. cégr Königrsfeíd és Weiss Eduárd mérnök, igrazgrató Brünn. A bejelentés napja. 1932. évi január hó 29-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1931. évi március hó 21-ike. Ismeretes, hogy egyrészt némely tüzelő­anyag a maradéktalan elégéshez alsószélle­vegőnek mesterséges hozzávezetését igényig másrészt általában ez a berendezés a ros-5 télyfelület teljesítményének növekedésé­vel jár. A mesterséges alsószélhozzávezetés beren­dezése eddig olymódon van megvalósítva, hogy az elégési levegőt ventilátor segélyé-LO vei a rostélyfelület alatt levő, minden oldal­ról tömítetten zárt kamrába fújják be és az a kamra felső részében kiképezett ha­sítékokon keresztül a szabad rostélyfelü­letbe belép. Ez a kamra rendszerint több 15 egymástól elkülönített szakaszra van osztva, amelyeket egymástól függetlenül le­het levegővel ellátni. A szakaszos alsószél-berendezés e kivi­telének az a hátránya, hogy a rostély alá 20 történő természetes levegőbelépés teljesen ki van kapcsolva, úgy, hogy kisebb ros­télyterheléseknél, amelyekhez a termé­szetes huzat elegendő, az egyes szakaszkam­rákba vezető külön nyílásokat kell szabaddá 25 tenni. A természetes levegőbelépés azután e szakaszkamrákon keresztül történik a sza­bad rostélyfelületbe. Egyidejűleg természe­tes és mesterséges levegőhozzávezetés ezek­nél a szakaszos alsószél-berendezéseknél 50 nem valósítható meg. Ehhez a hátrányhoz ugyanabból az ok­ból egy további hátrány járul, ha az elégési levegőt a rostélyba, illetve a szakaszkam­rákba való belépés előtt előmelegítik, mert $5 a természetes levegőhozzávezetés kikapcso­lása által a rostély teteje elégtelenül lesz hűtve és fokozott mérvű elkopásnak van kitéve. E berendezés további hátránya az, hogy a rostélyon áteső anyag a kamrákba beha- 40 tol és ezeket idővel belepi, illetve külön hamueltávolító készülékeket tesz szüksé­gessé. E hátrányokat a találmány szerint oly­módon küszöböljük ki, hogy a szakaszos 45 alsószélhozzávezetés részkamráit térbelileg úgy különítjük el egymástól, hogy közöt­tük elegendő szabad tér marad ahhoz, hogy a mesterséges levegőhozzávezetés mellett egyidejűleg a természetes elégési levegőnek 50 a rostélyba való belépését lehetővé tegye. Továbbá a levegő kilépése a rész- vagy szakaszkamrákból felfelé lezárt légfúvóká­kon keresztül olymódon megy végbe, hogy a rostélyon áteső anyag nem juthat a fuvó- 55 kakamrákba és ezek között a rostély alá, illetve a hamutölcsérbe esik. Az említett fúvókák olymódon lehetnek elrendezve, hogy azok egy vagy több irányba fújjanak. A találmány szerint végül gondoskodva 60 van arról, hogy a szakaszkamrák térbeli elkülönítése dacára a levegőhozzávezetés a rostély végén gyenge rostélyterhelésnél tel­jesen kikapcsolható és pedig azáltal, hogy két vagy több ilyen kamra a rostély végén 65 egy külön, csak a rostély teteje felé nyitott kamrával van körülvéve, mimellett ez a kamra levegőcsapókkal nyitható vagy zár­ható. Ezen elrendezéssel lehetséges a ros­tély hátsó részét szükség szerint vagy csak 70 mesterséges vagy csak természetes levegő­vel vagy egyikkel sem ellátni.

Next

/
Thumbnails
Contents