106869. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fonórostok előállítására nem áztatott növényi szárakból

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JM« SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106869. SZÁM. — XlVa/1. OSZTÁLY. Eljárás fonórostck előállítására nem áztatctt növényi szárakból. Lowry George Archibald mt'rnök New-York. A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 19-ike. A találmányt eljárás képezi kiváló mi­nőségű növényi, pl. len-, kender- vagy másefféle rostoknak közvetlenül az illető növények szalmájából vagy száraiból való 5 előállítására, melynél nem szükséges, hogy a rostokat vagy a növényi szárakat előze­tes áztatási folyamatnak vessük alá. A találmány szerinti eljárás ennek meg­felelően lehetővé teszi nagy húzó szilárd-10 iságú és kiváló minőségű fonórostoknak előállítását, anélkül, hogy a rostot tartal­mazó növényi szárakat vagy magukat a rostokat a tilolási folyamat után, vagyis mintán azokat fás alkatrészeiktől meg-15 fosztottuk, áztatási folyamatnak ten­nők ki. A találmány szerinti eljárás különösen lehetővé teszi lennek, kendernek vagy más rosttartalmú növényeknek az aratás 20 időpontja és a fonás időpontja közötti feldolgozását, ahol is a íeldolgozáshoz szükséges időt rendkívüli mértékben meg­rövidítjük. Az eljárás terméke finom, lágy, selymes fonórost, melynek nagy a 25 húzási szilárdsága és mely világossárgás színű. A találmány értelmében a fás alkatré­szek eltávolítása után a rostot ragasztó­anyagot oldó folyadékba mártjuk, ezután 30 e folyadéktól megszabadítjuk és a gerebe­nezés és fonás előkészítése céljából meg­szárítjuk. A nem áztatott fonalaknak a szárakról való eltávolítása előtt a nem áztatott növényi száraknak fás magvát 35 rövid darabokra törjük széjjel. A ragasz főanyagot oldó folyadék vizes oldatból áll, mely a nem áztatott rost ragasztó­anyagtartalmú alkatrészeit feloldó szerves oldószert tartalmaz. Mint szerves oldószer 40 előnyösen glicerin jön tekintetbe. A vizes oldat alkáliáktól mentes legyen. A glice­rin százalékos aránya 4—15%, előnyösen 12 K> %. A rostot addig hagyjuk az oldó­szerfürdőben, míg annak ragasztóanyag­szerű alkatrészei feloldódtak, ami rend­szerint 10—20 percig tart. A rostokat a fürdő előtt és a tilolás után mossuk. Az ilymódon kapott fonórost selymes fénye, világossárga színe, lágy alkata, nagy húzó feszültsége és nagy 17—32 mm-nyi 50 rostmatringhossza által tűnik ki. Lennek pl. fonáshoz való kikészítésénél' eddig a rostot tartalmazó szárakat vagy azok szalmáját áztatási folyamatnak kel­lett alávetni és ezután a szárakat meg 55 kellett szárítani, mielőtt a rostokat ós a növénynek fás vázát el lehetett volna tá­volítani. A len áztatását, szárítását és ti­lolását már évszázadok óta gyakorolják és ezek a folyamatok valószínűleg már az 60 ókorban is ismeretesek voltak. Az áata­tásnak számos javítását hozták javaslatba és sokféle gépet szerkesztettek az áztatott rost tisztítására, illetőleg ti tolására. Eddig tehát az áztatást fontosnak talál- 65 ták ahhoz, hogy jó fonórostot kapjanak pl. lenből vagy más rosttartalmú növé­nyekből és a jelen találmányt megelőzően ez volt az egyetlen módja annak, hogy ki­váló minőségű lenrostot kapjunk, mint 70 amilyent pl. Belgiumban a Courtrai-vidé­ken előállítanak. Az áztatási folyamat azonban az előállítási eljárásnak sok időt és munkát igénybevevő fázisa és amellett még az a hátránya is van, hogy az ázta- 75 tás folyamán bekövetkező erjedés az áz­tató tavak vagy folyók vizét, valamint a levegőt megfertőzi. Ezenfelül az az idő­szak, amely alatt a növényi rostokat az áztatásnak alávetik, pontosan meghatáro- 80

Next

/
Thumbnails
Contents