106858. lajstromszámú szabadalom • Csibekeltetőgép

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-éii. MAGYAR IUR.UYÍ SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106858. SZÁM. — X/e. OSZTÁLY. Csibekeltetőgép. Gergely Béla keltetőgépgyártó és faj baromfitenyésztő Kisberény. A bejelentés napja 1932. évi április hó 2-ika. A találmány csibekeltetőgép, melynek az eddig használtakkal szemben az az előnye, hogy intése, valamint az esetleg túlfűtött keltetőtérnek a kellő hőmérsék-5 letre való lehűtése igen gyorsan és hatá­sosan végezhető, továbbá a íőlíűtés és a szükséges hő megtartása igen kevés tüzelő­anyaggal a leggazdaságosabban érhető el, végül pedig, hogy a tálcán levő tojások 10 kívülről forgathatók, úgy hogy a meleg egyformán éri minden felületrészüket. A csatolt rajzon a találmány példakép­pen felvett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 15 1. ábra a keltetőgép függőleges met­szete, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vett vízszintes metszet, a 3—5. ábrák pedig részletrajzok. 20 Az (1) keltetőtér fűtésére való kazánt a (2) keltetőszekrénytől különálló, kettős­falú (3) edény alkotja, mely a rajzon fel nem tüntetett megfelelő beöntő és folya­dókkivezető csőnyúlvánnyal van eillátva. 25 Az edény külső falának fenekéből, illetve fedeléből egy-egy (4), illetve (5) csőcsonk áll ki, melyeken át a külső levegő az edény kettős fala közötti (6) térbe juthat. A m elegí tőedény alatt elhelyezett, vagy 30 az edényre felfüggesztett lámpa (7) csöve a (4) csőcsonkon át benyúlik a (6) térbe, a melegítőedény belső falának fenékrésze alá. Az (5) csőcsonkot a felemelhető (8) fe­dél zárja le. A (3) edény felső részéből (9) 35 cső ágazik ki, mely a (2) szekrény falán keresztül behatol annak belsejébe, ott víz­szintes síkban, a falak mentén haladó cső­keretet alkot, majd pedig kilép a szek­rényből és rézsút lefelé haladó (9a) cso­végével (4. ábra), vagy pedig iüggőleges 40 irányú (9b) csővégével (5. ábra) betorkol­lik a (3) edény alsó részébe. A (9) csőnek a (3) edényhez csatlakozó, a (2) szekrényen kívül levő csőrészei kettős fallal készül­nek; a külső csőburkolat egyrészt a (2) 45 szekrény faláig terjed, másrészt pedig a (3) edény kettős falával alkotott téribe tor­kollik. E burkolaton (10) szellőzőnyílások vannak. A (2) szekrény belsejében, a (9) cső alkotta keretnek két hosszabb szárát 50 a (11) keresztirányú cső köti össze. Hosz­száb'b szekrénynél több ilyen keresztirányú cső van alkalmazva, melyek a szekrény vége felé mind sűrűbben helyezkednek el, hogy a melegleadíás a szekrény minden 55 részében egyenletes legyen. A szekrény alsó részében helyezkedik el a (12) tojástartótálca, melynek kereszt­irányú (13) tartórúdjai (14) zsinórral vagy lánccail egymáshoz vannak kap- 60 csolva, A két szélső (13) rúd a szekrény­falon keresztül a szabadba nyúlik és (15) forgatófejjel van ellátva, melyeknek for­gatásakor az összes (13) rudak egyszerre elfordulnak. A tojástartótálca fölött, cél- 65 szerűen az egyik (11) keresztcső mellett helyezkedik el a (16) víztartót-álca, melybe felülről, a (17) csövön át lehet a vizet beönteni. A (2) szekrény fenekén a közismert (18) tolólappal elzárható (19) 70 levegőbebocsátónyílás van, mely fölötti (20) terelőlap helyezkedik el. A szekrény két oldalfalában egy-egy (21) szellőző­csatorna van, a szekrény fedeléből pedig a levegő kivezetésére való, teleskopsze- 75 rűen rövidebbre, vagy hosszabbra állít­ható (22) cső nyúlik be az (1) keltető-

Next

/
Thumbnails
Contents