106848. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és segédelemek burkolólapok előállítására

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-éii. MAG TAR KIRÍ LII Sgg||L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106848. SZÁM. — VHI/a. OSZTÁLY. Eljárás és segédelemek burkolólapok előállítására. Mandl Emil nyomdász Budapest. A bejelentés napja 1932. évi február hó 23-ika. A találmány oly burkolólapokkal fog­lalkozik, amelyeket utóbb megkeményedő, képlékeny masszából állítunk elő. Az ily burkolólapok például hidraulikus kötő-5 anyagból készülhetnek. A találmány sze­rinti eljárás, lényegileg, abban van, hogy a szomszédos burkolólapok közötti hézag­hálózat negatív ját vízálló és célszerűen, egyúttal hőálló lécekből vagy ily lécek 0 hálózatából, a burkolólapok egy csoportja számára, előre megformázzuk ós a hézag­hálózatnegatívval közrezárt burkolólap­mezőket az illető masszával, ennek képlé­keny állapotában, kitöltjük. így m/ellőz-5 hetjük az eddig használatos, drága mintá­kat, amelyekben a lapokat egyenként kel­lett megformáznunk és a burkolólapokat egyszerű és olcsó berendezéssel, amellett könnyű és gyors tömegmunkával tetsző 0 leges aljzatokon állíthatjuk elő. A burkolólapokat, a találmány értelmé­ben, közvetlenül a burkolási helyszínén, vagyis úgy állíthatjuk elő, hogy a lapok formázásával egyszersmind a burkolás 5 munkáját is elvégezzük. A hézaghálózat­negatívot utóbb eltávolítjuk, majd a hézagokat kitöltjük. Evvel egyúttal a lapok szokásos beépítését is elláttuk és még ama további előnyünk van, hogy a 0 lapok külön, szállításának terhét és veszé­lyeit elhárítottuk. A burkolólapok, képlé­keny állapotukban, rendszerint, külön tapasztóanyag alkalmazása nélkül is köt­nek a szokásos aljzatokon és a burkolandó 15 felületek egyenlőtlenségeit tökéletesen ki töltik. Ezért sem a burkolandó -felületeket, sem a burkqlólapok alját nem szükséges megmunkálnunk. A hézagokat aszfalttal vagy egyéb, pl. ,0 utóbb megkeményedő, képlékeny masszá • val, ennek képlékeny állapotában, kitölt­jük, amivel a lapok közötti dilatációról, valamint a hézagok vízmentesítéséről ij gondoskodtunk. Megtehetjük azt is, hogy a burkolólapokat aszfalt vagy egyéb víz- 45 álló aljzaton állítjuk elő. mikor is a bur­kolólapoknak vízmentes ágyazást bizto­sítunk és még annak is módját adjuk, hogy az aljzatréteg, a vízmentesítés foko­zása céljából, mintegy egybeolvadjon, 50 vagyis egyetlen összefüggő testté váljék a későbbi hézagtöltelékkel. Ilyenkor azt is megtehetjük, hogy a hézeghálózatnega­tívot felhevítetten helyezzük mindenkori a jzatára úgy, hogy a hézagtöltelék úgy- 55 szólván az aljzatrétegbe ^yökeredzhetik. Az illető hálózat felhevítése mérvében süllyed az olvasztható aljzatokba és így a hálózatfelhevítés révén, végeredmény­ben, azt is szabályozhatjuk, vájjon azonos 60 magasságú hálózatnak, azonos, szabad, felső szintjében, milyen vastag burkoló lapokat állítsunk elő. A rajzok a leírt eljárás segédelemeinek és termékeinek kiviteli példáit, vázlatosan 65 tüntetik fel. Az 1—6. ábra egy-egy formázóléc kereszt metszete. A 7. és 8. ábra egy-egy formázóléc oldal­nézete. A 70 9. és 10. ábra lécelemekből összeállítót *. egy-egy formázóhálózat részleges felül­nézete. A 11. és 12. ábra a 9., ill. a 10. ábra szerinti, hálózat segélyével előállított burkolás felülnézete. Mindenütt tetszőleges alakú, pl. a 11. ábra szerint (1) négyzetlapokról vagy a 12. ábra szerint (2) hatszöglapok-t ról van szó. Ezek között, beépítésük alkial-

Next

/
Thumbnails
Contents