106845. lajstromszámú szabadalom • Fénymásoló- és rajzolóanyag

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106845. SZÁM. — IX/a. (IX/b.) OSZTÁLY. Fénymásoló és rajzolóanyag. Gráf & Co. cég- és Max Heinrich kereskedő Berlin. A bejelentés napja 1931. évi december hó 11-ike. A találmány fénymásoló és rajzoló­anyag, léptékét megtartó fénymásolatok, munkasablónok és eredeti rajzok előállítá­sára. 5 Fénymásolatokat mpnkasablónként, kü­lönösen lemezalakú mintadarabok előállí­tására, egyéb anyagból álló drága sablo­nok helyett, már használtak. Ismeretes továbbá, hogy a fénymásolatokat a máso-10 lásnál és az előhívásnál előálló deformá­lás ellen úgy védték, hogy vékony fém­fóliát, pl. aluminiumfóliát ragasztottak annak hátlapjára. A találmány értelmében a fénymáso­ló latra, vagy rajzra ragasztott fémfólia szabad oldalát védőréteggel vonjuk be. Pl. rajzpapirost ragasztunk rá, vagy a fémfóliát, azon megszilárduló folyékony védőréteggel vonjuk be. A védőréteg a 20 fémfóliát, pl. aluminiumfóliát. a fény­másolásnál adódó mechanikai és kémiai behatások ellen védi. Erre a védőrétegre még rajzolhatunk is. A találmány értelmében továbbá a, vé-25 kony fémfóliákat, melyeket eddig csak korlátozott nagyságúra, pl. 0,04 mm vas­tag aluminiumfóliát 50—60 cm-re, tudtak kihengerelni, hullámos alakú összeillő élekkel ellátva, nagy kiterjedésben tudjuk 30 egyesíteni, miáltal nagy sablonokat is elő lehet állítani. A hullámos kötésnek az az előnye az egyenes vonalban való egymás­mellé illesztéssel szemben, hogy az hajto­gatásnál nem törik és a jelöléseknél nem 35 nyomódik át. Az egyes lapoknak egymást átlapoló kötésével szemben pedig az az előnye, hogy a rajz síkja teljesen egyen­letes. A rajzok vonalai, a találmány sze­rinti kiképzésnél, az összeköttetési lielye-40 ket csak pontokon metszik, míg az egyes lemezek egyenes vonalmenti érinkezése vagy átlapolásos kötése me'lett. a rajz vonala az összeköttetés hosszába eslietik és ezáltal az anyagot eltépheti. A találmány példakénti kiviteli alakját 45 az ábrák mutatják. Az 1. ábra keresztmetszet, a 2. ábra felülnézet egy ráhelyezett ere­deti mintadarabbal, a 3. ábra a 2. ábra I—I vonalmenti met- 50 szete, mintadarab nélkül. Azonos betűk azonos alkatrészeket je­lölnek. A fénymásoló és rajzra alkalmas anyag áll a (c) fényérzékeny rétegből, a keményre hengerelt (a) és (b) fémréteg 55 bői és a (d) védő- vagy rajzrétegből. A (c) fényérzékeny rétegre, önmagában ismert módon, rá van ragasztva az (a) és (b) ré­szekből álló fémréteg, melyek egymással a 2. ábra szerinti (f) hullámvonalas foga- 60 zással kapcsolódnak. A 2. ábra felső ré­szén (a) és (b) fémfóliák látszanak, (e) fényérzékeny lap nélkül. Az alsó részen a fényérzékeny lapon (g) munkadarab fekszik, melynek körvonalai az (f) hul- 65 lámvonalas fogazatot csak pontokra met­szik. Szabadalmi igények: 1. Fénymásoló anyag, melynek hátlap­jára, a léptékét megtartó fénymásola- 70 tok előállítására, fémfólia van ráerő­sítve, melyet .az jellemez, hogy a fém­fólia külső felülete védőréteggel van bevonva. 2. Az 1. igénypontban védett fénymásoló 75 anyag kiviteli alakja, melyre az jel­lemző, hogy a fémfólia egyes darabjai hullámos fogazatú kapcsolattal (f) vannak összekötve 1 rajzlap melléklettel. PaJlas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents