106818. lajstromszámú szabadalom • Gáztöltéses villamos kisütőcső

Megjelent 1933. évi augusztus hó 7 0-én. IIAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106818. SZÁM. — VlI/g. OSZTÁLY. Gáztöltéses villamos kisütó'eső. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég Eindhoveii. A bejelentés napja 1931. évi január hó 3-ika. Hollandiai elsőbbsége 1930. évi február hó 25-ike. Találmányunk gáztöltéses villamos ki­sütőcső több anódával és izzókatódával, mely utóbbit teljesen vagy közel teljesen egy vagy több ernyő vesz körül. Gáztölté-5 ses villamos kisütőcsövön a következő le­írásban és az igénypontokban a szakiro­dalomban szokásos nomenklatúrával egye­zően olyan csöveket is értünk, melyek permanens gázból való töltés helyett vagy 10 ilyen töltésen kívül töltésül, azaz nem elektronforrásul, (pl. higanycseppből szár­mazó) gőzöket tartalmaznak. Az említett kisütőcsövek különösen jól alkalmasak váltakozó áram egyenirányí-15 tására. Az említett ernyő előnye, hogy az anóda és a katóda közötti kisülést azon időtartam folyamán, amelyben az anódának a kató­dához képest negatív potenciálja van, el-20 kerüljük, továbbá, hogy az anódák közötti kisülést elhárítjuk. Találmányunk oly szerkezet, mellyel igen egyszerű eszközökkel igen kis térben az elektródák jó árnyékolását érjük el. 25 Találmányunkat az jellemzi, hogy a kató­dát körülvevő ernyő hüvelynek van kiké­pezve és hogy ez a hüvely az anódák kö­zött elrendezett ernyő felületére merőle­ges. Némely esetben, oly ívkisüléses csö-30 vekben, melyek nagyobb áramerősségek­hez valók, a részek nagyobb terheléskor annyira felhevülnek, hogy ez a katóda élettartamának megrövidülését eredmé­nyezhetné. Ezért találmányunk egyik ked-35 vező foganatosítási alakja esetében a ka­tódához legközelebb fekvő részeket, neve­zetesen a katódát körülzáró hüvelyt hűtő­bordákkal látjuk el, melyek e hüvellyel egy egésszé vannak egyesítve úgy, hogy a hőt a katóda közeléből elvezetjük és a hő 40 a legkedvezőbb módon sugározható ki. Ha ugyanis azok a hűtőbordák, ame­lyekkel a katóda körül elrendezett vezető részt a találmány értelmében ellátjuk, ez­zel a vezető résszel egy egészet alkotnak, 45 a hő erről a részről a hűtőbordákra köny­nyen megy át, ezenkívül pedig szilárd alakzatot is kapunk. A vezető részt célszerűen fémlemezből való hüvelynek képezzük ki, melynek vé- EO gein bevágások vannak, emellett pedig az ily módon adódó szárnyakat kifelé áthaj­lítjuk. Hűtőbordákat kisütőcsövekben más vi­szonyok között már alkalmaztak, így pl. 55 anódáknál, hogy túlságosan magas hőmér­sékletnek az elektronbombázás következ­tében való fellépését elkerüljék. Tgen kedvező elrendezést kapunk, ha az anódák között levő ernyőnek nyílása van, 60 melyen a katóda a körülötte elrendezett vezető hüvellyel áthatol. Az oldalt kiugró szárnyak, melyek a hüvely szélein van­nak. az anódák között levő ernyő felüle­téig visszahajlanak és arra vannak erő- 65 sítve. A szárnyak visszahajlításának meg­könnyítésére a hüvelynek előnyösen priz­maalakja van, melynek keresztmetszeti alakja szabályos sokszög. 70 A rajz a találmány foganatosítási pél­dáját mutatja. Az 1. ábra váltakozó áram egyenirányítá­sára alkalmas kisütőcső lapított tartó­részének és az ezen elrendezett elektródák- 75 nak távlati képe. A 2. ábra a hozzátartozó felülnézet, mely

Next

/
Thumbnails
Contents