106793. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható és összecsukható vasalóasztal

Megjelent 1933. évi augusztus li ó 1-én . MA6YAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106193. SZÁM. — I/a. OSZTÁLY. Szabályozható és összecsukható vasalóasztal Dobos János magánzó Budapest. A bejelentés napja 1932. évi jannár 12-ike. A találmány oly vasalóasztalra vonat­kozik, mely az eddigiektől előnyösen kii1 ­lönbözik úgy a használati helyzetében, mint a használatonkívüli állapotban. Ne-5 vezetesen a találmány szerinti vasaló­asztal magassági irányban beállítható s így különböző termetű egyének egyforma kényelemmel dolgozhatnak mellette; ezen­kívül összehajtható s ilyen helyzetében 10 a tartólábak és a vasalóasztal csaknem egy síkban helyeződnek el. Végül az ú. n. „ujja-vasaló" a főasztallapra rátolható s használat után fordított helyzetben az asztal alsó felületére tolható s ily hely-15 zetben nincs útban. Nagy előnye még az is, hogy speciális állványzatánál fogva a főasztallapnak olyannyira előrenyúló kiugrása van, hogy a szoknyák vasalásá­nál nem kell különféle mesterkedéseket 20 alkalmazni, mert a kiugrás elegendő hosszú ajrra, hogy a szoknya vasalás köz­ben az asztalon körülforgatható. A csatolt rajz a találmánynak csupán példaként! kivitelét tartalmazza s magá-25 tói értetődik, hogy az állványzatot, vagy az asztalt magát is nemcsak fából, hanem fémhői, vagy más megfelelő anyagból is készíthetjük, úgyszintén egyes részeket, mint pl. fogazatot, csuklós forgórészeket 30 csapágyat vasból is alkalmazhatunk. A vasialóasztal (1) felülete a hőség okozta vetemedés ellen a (2) keresztheve­dereíkikel van ellátva s a tulajdonképpeni vasalófelületet képviseli. E felület alátá-35 masztására a (7) forgástengely körül lét­raszerűen elforgatható s (6), ill. (9) ÖSSZP> kötő rudakkal merevített (5)> ill- (8) áll­vány-létra való, melyek közül az (5) áll­ványzat felsőrészén a (4) forgástengely van elrendezve s az (1) vasalóasztal e kö- 40 rül a (3) csapágyazatánál fogva fel­csappantható; míg a (8) állványzat felső részén levő (10) tengely a vasalóasztalt olymódon támasztja fel, hogy ez utóbbi­nak alsó felületére erősített (11) állító fo- 45 gazat valamelyikébe van beakasztva. Könnyen beláth/ató, hogy a feltüntetett helyzetben a vasalóasztal a legmagasabb helyzetét foglalta el, míg minden további fog jobbfelé egy fokozattal alacsonyabb 50 asztalszintnek felel meg. A (12) ujja­vasaló a (14) konzolénak (13) bevágásával fekszik fel az (1) asztallapra s haszná­lati helyzetén kívül az, asztallapról le­húzható s fordított helyzetben az asztal- 55 lap síkja alá csúsztatható szintén a (13) kivágásánál fogva, összehajtott helyzet­ben az állványzatok s az asztallap csak­nem egy síkban egymásra fektethetők s így csekély helyet igényel. 60 Szabadalmi igények: 1. Összecsukható és szabályozható vasaló­asztal, jellemezve kétágú létra-szerű állványzatnak egyik ágára csuklósze­rűen erősített s kereszthevederekkel 65 merevített vasalóasztallappal s e lap alsó felületén elrendezett állító foga­zattal, valamint ez utóbbiba kapasz­kodó s a létra-állvány másik szabad ágán alkalmazott támasztó-tengely 70 által. 2. Az 1. alatt védett vasalóasztal egy kiviteli alakja, jellemezve a vasaló­asztalra levehetően alkalmazott s an­nak alsó felületére is rátolható ujja- 75 vasaló asztalkával. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapeet. ]

Next

/
Thumbnails
Contents