106788. lajstromszámú szabadalom • Kézi tisztítóeszköz tűzhelylapokhoz, munkaeszközökhöz és ehhez hasonlókhoz

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106788. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Kézi tisztitóeszköz tűzhelylapokhoz, munkaeszközökhöz és ehhez hasonlókhoz. Chr. Nölle, Nachf. cég Hamm. (Westfália). A bejelentés napja 1931. évi december hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi december hó 18-ika. A találmány kézi tisztítóeszköz tűzhely­lapokhoz, munkaeszközökhöz és ehhez ha­somlókhoz, melynek lényege, hogy össze­fogott kókuszi-szálak alkotják a tisztító-5 eszköznek munkafelületét. Az eddig is­mert ilyen célú tisztítóeszközök, melyek­nek munkafelületét posztócsomók, nemez­tömböfc, vagy pedig kefe-alakban tartónak furataiba erősített, nem kemény állati, 10 vagy növényi rostoknak kötegei alkotják, a tulajdonképeni tisztítóanyagnak csak felvételére valók és lágyságufc, valamint csekély hőellenállásuk miatt önmagukban tisztításra alkalmatlanok. Evvel szemben 15 a kókiisz-Tostok oly kemények, hogy azok­kal tisztíthatunk és oly durvák, hogy poralakú, képlékeny vagy folyékony tisztí­tószert felületükön megtartanak. A kókusz" rostok szívóképesek is, mivel végigmenő, 20 aránylag bő, üregük van. Ha a kókusz­rostokat egységes munkafelületté fogjuk össze, akkor a rostok egymást támasztják, annyira, hogy a rostoknak csakis éles. keresztmetszeti felülete dolgozik. A rosto-25 kat közepükön meghajlíthatjnk, és egyes kötegekként körülcsavarhatjuk. Egységes nagyobb munkafélületet több ilyen kókusz­kötegneik összefogásával létesítünk és kó­kuszfonallal tetszőlegesen összekötözünk. 30 A meghajlított rostokból alakult kö'teg'­hátfelületen kezünk biztosan nyugszik és e hátfelületre még hevedert is erősíthe­tünk, mely alá kezünket csúsztathatjuk. A tisztítóeszköz hátfelületére külön lemezt 35 erősíthetünk, mellyel a munkafelületekké összefogott rostokat, illetve az azokból lé­tesült kötegeket összefoghatjuk. A rajzon a találmány szerinti kézi tisztítóeszköznek egyik példaképeni kivi­teli alakját távlatilag láthatjuk. 40 A kézi tisztítóeszköz egyes egymás mel­lett fekvő (a) kötegekből áll, amelyeket egymással (b) kókuszfonal'lal kötünk ösz­sze. Az egyes (a) kötegeknek szabad rost­végei a munkafelületet alkotó közös (d) 45 síkban fekszenek. Nem okvetlenül szük­séges, hogy a munkafelületet nyírással tökéletesen síkká tegyük. Kisebb egyen­letlenségek nemi zavarnak. A meghajlított rostok alkotta hátfelület a tisztítóeszköz- 50 nek fo'górészét alkotja, mely fölé még az (f) tartóhevedert is erősíthetjük, mely alá az eszközt fogó kezünket csúsztatjuk. Szabadalmi igények: 1. Kézi tisztítóeszköz tűzhelylapokhoz, 55 munkaeszközökhöz stb., melyet az jelle­mez, hogy annak munkafelületét ösz­szefogott kókusz-rostok alkotják. 2. Az 1. igény szerinti kézitisztítóeszköz' kiviteli alakja, melyet az jellemez, 60 hogy a közepüköln meghajSlíított kó­kuszrostokból alakított és közös munka­felületté egyesített, előnyösen fonallal összekötözött kötegekből áll. 3. Az 1—2. igény szerinti kézii tisztító- 65 eszköz kiviteli alakja, jellemezve an­nak hátrészón alkalmazott tartóheve­der által. i rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents