106721. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék mindkét lapos oldalán egyenlő nyomtatású szivarkák előállítására

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106121. SZÁM. — X/c. OSZTÁLY. Eljárás és készülék mindkét lapos oldalán egyenlő nyomtatású szivarkák előállítására. „Beco" Maschinenfabrik G. m. 1b. H. Dresden. A bejelentés napja 1931. évi október hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi szeptember hó 4-ike. A találmány eljárás mindkét lapos ol­dalukon egyenlő nyomtatású szivarkák előállítására, készülék ezen eljárás megva­lósítására és az előállított szivarka. 5 A találmányt ovális keresztmetszetű szivarkákat előállító eljárásra és készü­lékre van korlátozva. Az ilyen szivarkák előállítási eljárásánál a varratot vagy korcot mostanáig mindig a szivarka egyik 10 lapos oldalán képezték ki, míg" a szem­közti lapos oldalt a nyomtatásra 'használ­ták fel. Ilymódon oly cigarettákat ka­punk, amelyek csak az egyik lapos oldalu­kon, a felső oldalukon vannak megnyom-15 tatva, míg a lapos hátoldalukon a varra­tot (korcot) mutatják. Az ilyen szivarkák csomagolásánál nehézségek keletkeznek, amennyiben legalább is a szivarka-csoma­golás legfelsőbb rétegében az összes szi-20 varkákat a megnyomtatott részükkel, az úgynevezett tükörrészükkel fölfelé kell elhelyezni. Ezt követőleg a csomagolásnál különösen kell vigyázni, nehogy az egyes szivarkák átforduljanak. Kézzel való cso-25 magolásnál nagy az időveszteség és ezen­felül a szivarkák könnyen sérülnek. Gépi csomagolásnál rendkívül bonyolult készü­lékeket kell beiktatni, amelyek vagy tel­jesen vagy félig önműködően biztosítják 30 azt, hogy a szivarkák a csomagolásban a megnyomtatott oldalukkal fölfelé feküd­jenek. A találmány ezeket a hátrányokat ki­küszöböli és oly szivarkát helyez védelem 35 alá, amelyet a csomagolásnál nem kell külön forgatni. A szivarkák önműködően az egyik vagy a másik lapos oldalukra esnek és mivel a találmány értelmében úgy a felső, mint az alsó oldal nyomtatás-40 sal (képpel) van ellátva, tehát a szivarká­kat nem kell külön forgatni. Ennek eléré­sére, illetve lehetővé tételére a varratot, a találmány értelmében, az ovális kereszt­metszet egyik keskenyebb részén alkal­mazzuk. 45 E célból az a forma, amelyben a papír­sávot a dohányszalag (matring) köré fek­tetjük, oly kiképzésű, hogy a papírsávok hossz-szélei a szivarka egyik keskenyebb oldalán egymás fölé kerülnek. Ezzel egy- 50 idejűleg azt az előnyt is elérjük, hogy a varrat úgyszólván láthatatlan, mivel egy­részt a lapos oldalak egyike felől sem le­het észre venni, másrészt a szivarka egyik keskenyebb oldala mentén van, ahol a do- 55 hány nem látszik oly könnyen keresztül. A mellékelt rajz a találmány példaké­pen vett megoldási alakját mutatja és pe­dig az 1. ábrán a szivarkának a szivarkado- 60 bozba való behelyezése látható. A 2. ábra az 1. ábra E—F vonala mentén vett nagyobb léptékű keresztmetszet. A 3. ábra szivarka oldalnézete, a varrat­oldal felől nézve, a hozzátartozó homlok- 65 nézettel. A 4. ábra a szivarka-matring alakítására való forma fölülnézete. Az 5. ábra a 4. ábra A—B vonala mentén vett keresztmetszet és a 70 6. ábra a 4. ábra C—D vonala mentén vett keresztmetszet. A szivarkákat (l)-el jelöltük, melyek­nek (2) tükör-részei (megnyomtatott ré­szei vagy képei) a csomagolásban egyenlő 75 elrendezésben láthatók. A szivarkák, egy­mást kissé túlfedve, majdnem az egyik lapos oldalukon fekszenek, mint ezt a 2. ábra mutatja. A szivarkák (3) varratai az ovális keresztmetszet egyik vagy másik 80

Next

/
Thumbnails
Contents