106701. lajstromszámú szabadalom • Rotációs réznyomósajtó

Megjelent 1933. évi jnlins faá Í5-én. MAGYÁE KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SáoGÍ LEÍRÁS íofetoi. fezÁM. IX/c. OSZTÁLY. <9 Rotációs réznyomósajtó. Magyar Nemzeti Bank és I)i\ Heinrich Frigyes mérnök a Magyar Nemzeti Bank igazgatója Budapest. A bejelentés napja 1931. évi március hó 19-ike. A találmány célja olyan rotációs réz­nyomó sajtói létesítése,, melynél az eddigi kézi módszerek minden előnye is, megma­rad, dacára annak, hogy az egész nyomta­tási folyamat önműködően megy végbe. Ezek az előnyök többek között a követke­zők: a festékezett és készre törölt lemezek nyomás előttrellenőrzése, ami mellett a le­mezek kényí(£nes magasságban kézzel utá-10 natörölhetőkjj a törlőanyag előretolási nagy­ságának, valamint a nedvestörlő nedvessé­gének pontosan szabályozható beállítása a gép járása közben, amikor is megjegy­zendő, hogy a törlőanyag feszültsége a tör-15 léskor önműködően megszűnik, úgyhogy a törlőanyag aAprlés munkáját éppúgy teker­cselési feszültség nélkül végzi, mint a kézi­munkánál; a törlőnyomás szabályozható beállítása a frlemezek minden zónájában; 20 végül bármely zónában a lemezek szabá­lyozható festékezése. Az új sajtó megtartja tóvábbá azt az előnyt, hogy a nyomatot, éppúgy, mint a többnyire szokásos kézi­munkánál, a nyomás után azonnal ellen-25 őrizhessük és hogy minden nyomat után be­tétívet rakhassunk. Ez a sajté, bizonyos rendszabályok figye­| lembfevétele mellett, iriszréznyomásra is használható. 80 Azt tapasztaltuk, hogy bizonyos papír­fajtákat nyomtathatóvátétel céljából köz­vetlenül a nyomtatás előtt lehet benedvesí­teni, úgyhogy a nyomtatás végbemegy, mi­előtt a papir a nedvesítés következtében 35 megnyúlt volna. Ennek megfelelően, a ta­lálmány további célja olyan készülék léte­sítése, amely a papirt közvetlenül a nyom­tatás előtt nedvesíti. A találmány célja végül pontos illesztésű nyomatok előállí­tása. 40 A találmány szerint a lemezhenger alatt, melynek kerülete több fűthető nyomó­tlemez) alapból áll, olyan nyomóhengert rendezünk el, melynek átmérője a nyomó­alapok száma szerinti hányada a lemez- 45 henger átmérőjének. A nyomóhengeren két­oldalt láncok futnak, melyek ívfogókat hordanak. A láncok a nyomóhengertől tá­vozva, kikerülnek a nyomási körzetből; a láncvezetésű ívfogók ezután a készrenyom- 50 tátott ívet az alattuk levő kirakószekrénybe rakják, melyben az ívek szabadon hozzá­férhetők és láthatók. Ezt a kirakószekrényt a gép járása közben kihúzhatjuk és az alatta levő második szekrényt külön készü- 55 lékkel az első szekrény helyére emelhetjük. A láncvezetésű ívfogók további útjukon egy kerékpár fölött elhaladva, a berakóasztal­hoz érkeznek, melyen a nyomtatandó íve­ket illesztőkön már előbb beállítottuk. Az 60 íveket lengő ívfogók viszik magukkal és a láncvezetésű ívfogóknak adják át. Utób­biak a nyomtatandó íveket feszítő görgők közbeiktatásával (a kirakószekrények alatt) a nyomóhengerhez vezetik. Hogy minden 65 nyomtatott ív fölé egy-egy betétívet rak­hassunk, a kirakószekrény fölött és az ív­fogós láncok alatt rudak járnak ide-oda, melyek a végeiken behúzható fogókkal egy betétívet, egy oldalsó második berakóasztal- 70 ről a nyomtatott ív fölé hoznak és vissza­menetelükkor az ütközőktől visszatartott be­tétívet a kirakószekrény ívcsomójára ejtik. Az ívfogós láncokkal a nyomóhengerhez vitt ívet, mihelyt ez a nyomóhengerre íek- 75 szik, egy itt beépített készülék megneöve-

Next

/
Thumbnails
Contents