106683. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági borotváló készülék

Megjelent 1933. évi julius hó 15-én. HAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106683. SZÁM. — Ill/b. OSZTÁLY. Biztonsági borotválókészülék. Gillette Safety Razor Company cég- Boston, mint Joseph Muros g-épészmérnök belmonti lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1932. évi március hó 26-ika. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1932. évi január hó 19-ike. A találmány oly biztonsági borotváló­készülék, amelynél a vékony, hajlékony pengéket egymással együttműködő fedő-és vezetőrészek fogják közre és ebben a helyzetben a borotválásra alkalmas hely­zetbe hajlítják. Használt penge megújításánál vagy a pengének tisztítás céljára való eltávolítá­sánál a fedő- és vezetőrészek egymástól való gyors és teljes eltávolítása szüksé­ges, hogy a penge az njjak megsértésének minden veszélye nélkül legyen elérhető és eltávolítható. Fontos továbbá, hogy a penge felfekvőlemeze jól hozzáférhető és így a penge gyorsan és biztosan megerő­síthető legyen. A találmány értelmében a fedő- és fel­fekvőszerveknek a pengét tartó felületeik vannak; a szervek egyike különálló, a másik szervhez csuklósan erősített részek­ből áll és e részeik nyitó- és zárómozgását a nyél forgatható hüvelye hozza létre. A borotválókészülék fedőrésze két egyen­lően kiképezett részből áll, amelyek a fel­fekvőlemezek sarkain csuklósan vannak megerősítve és billentéssel a felfekvő­lemezt a penge behelyezésére szabaddá teszik. A fedőrészök tengelyekkel kapcso­latosak, amelyeik egymással és a felfekvő­lemez hosszirányával párhuzamosan a íclfekvőlemez oldalán vannak elrendezve. A nyélen lévő forgatható hüvely a fedő­részekhez közel fekvő felső végén csiga­kcreket hord, mely az említett tengelyek középső részein elrendezett csigáikkal kap­erolóriik, s így a hüvely forgatásánál a fedőrészek egyenletesen a felfekvőlemez fölé hozhatók vagy a fel fekvőlemeztől el­távolíthatók. A csigák és a csigatoerék tengelye egymásra merőlegesek, miáltal 40 önzárás lép fel, azaz a fedőrészek a hüvely forgatása nélkül önműködően nem nyíl­hatnak. Ez a megoldás a fedőrészek mozgásának vezérlését teszi lehetővé és ezenkívül ké- 45 nyebnes kezelést is biztosít. A mellékelt rajz a találmány szerinti borotválókészülék példakénti foganatosí­tási alakját szemlélteti, még pedig az 1. ábra a borotválókészülék nézete hasz- 50 nálatra kész zárt helyzetben, a 2. ábra a használatra kész készüléík ol­dalnézete, a 8. ábra oldalnézet nyitott helyzetben, a 4. ábra felülnézet nyitott helyzetben, 55. ahol is a penge részei le vannak törve, az 5. ábra részletrajz, amely a felfekvő lemezt hosszmetszetben mutatja1 , a 6. ábra az 5. ábra 6—6 vonala menten vett keresztmetszet, a 60 7. ábra a borotválókészülék keresztmet­szete a 3. ábrán feltüntetett helyzetben. A penge (10) felfekvőlemeze domború felületű és két hosszirányban haladó pár­huzamos válla van, amelyekre a fedőrész 65 a hajlékony pengét ráhajlítja. A felt'eikvő­lemez felületén a penge rögzítésére két rombuszkeresztmetszetű (12) pecek van. A (1.0) felfekvő lemez mindegyik sarkán ki­felé nyúló (14) karc'k vannak, amelyekbe 70 a lemez mindkét hosszanti oldalán egy­egy (16) tengelyt ágyazunk. A (18) ágyazó csapok a (14) karokon haladnak át. Mind­egyik (16) tengely közepén a (20) cKavar­fogazás van, míg a tengelyek külső oldalai 75

Next

/
Thumbnails
Contents