106670. lajstromszámú szabadalom • Harisnyatartócsatt

Megjelent 1933. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106670. SZÁM. — I/I. OSZTÁLY. Harisnyatartócsatt. Székely Jenő kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1932. évi március hó 4-ike. Az ismert harisnyatartócsattoknak hátrá­nya, hogy a harisnyát eléggé megbízhatóan nem rögzítik és külön biztosítószerkeze­tekre van szükség, melyek e csattok aka-5 ratlan oldását megakadályozzák. A találmány szerinti harisnyatartócsatt az ismert harisnyatartócsattoktól abban különbözik, hogy a harisnyát feltétlenül megbízhatóan rögzíti és ezen előnye dacára ) az eddigi csattoknál lényegesen egyszerűbb és olcsóbb; emellett könnyen és kényelme­sen kezelhető. Az eddigi harisnyatartócsattok záróken­gyelből álltak, amelybe a zárógombot úgy > illesztettük, hogy a harisnyát a gombra he­lyeztük, avval együtt a zárókengyelnek bővebb részébe toltuk, azután pedig a gombot a zárókengyel szűkebb részébe tol­tuk, miközben a harisnya a zárókengyel és 1 a gomb nyaka közé szorult. Eltekintve attól, hogy e művelet a harisnyát is ron­gálta, mégsem nyújtott teljes biztonságot, mivel a gombnak ellentétes irányú elcsú­szásakor az a zárókengyelből kiszabadult és így a kapcsolat a harisnyatartó és ha­risnya között megszűnt. A találmány szerinti zárókengyel az ed­digiektől abban különbözik, hogy nincsen bővebb és szűkebb része, hanem szárai egymással párhuzamosak. A találmány szerinti zárógomb is eltér az eddigi záró­gomboktól, amelyeknek feje és az alatt szű­kebb nvaka volt, míg a gomb talpát szalag­hoz erősítették. A találmány szerinti záró­gomb tárcsa-alakú, nyaka nincsen és a gomb közepéhez zsinórt erősítünk, melvnek másik végét a harisnyatartóhoz erősítjük azért, hogy a gombot el ne veszíthessük. A zárókengyel szárai alkotta rés oly széles, hogy azon a gombot lapjával áttolhatjuk 40 akkor is, ha a gombot a harisnyaszárral bevontuk. Miután a gombot lapjával a záró­kengyelen áttoltuk, a gombot lapjára for­dítjuk, mikoris az a zárókengyel szárain felfekszik és azon át nem csúszhatik, mivel 45 a gombátmérő a (c) résnél nagyobb. A rajzon a találmány szerinti csattnak több példaképeni kiviteli alakját láthatjuk: Az 1—2. ábrák a harisnyatartóhoz erő­sített zárókengyelnek és gombnak kétféle 50 kiviteli alakját mutatják, a 3. ábrán a harisnyával burkolt gombot a zárókengyelnek átfűzése közben, a 4. ábra a harisnyát a csatthoz rögzítő gombot használati helyzetében mutatja. 55 Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál a záró­kengyel T-alakú és egy darab drótból van hajlítva; egyik szemalakú (b) részét ismert módon a harisnyatartóhoz erősítjük, míg másik, a (b) részre merőlegesen álló (c) ré- 00 sze a tulajdonképpeni zárókengyel, mely az (e) gombbal működik együtt. Az (e) gombot a (b) részhez pl. (d) zsinórral erősítjük. Az (e) gomb lapos tárcsaalakú és a záróken­gyel (c) rése oly hosszú és széles, hogy 65 azon a harisnyával burkolt (e) gombot lap­jára állítva átdughatjuk. (3. ábra.) A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál a záró­kengyelt fémlemezből, bőrből, celluloidból stb. vágjuk ki. 70 A harisnyatartócsattot a következőképpen használjuk: A (g) harisnyaszár felső részével az (e) gombot burkoljuk és azután a lapjára állí­tott (e) gombot a zárókengyel (c) résén át- 75 dugjuk (3. ábra) és végül a gombot lapjá­val a zárókengyel síkjába fordítjuk (4. ábra). A műveletet úgy is végezhetjük, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents