106660. lajstromszámú szabadalom • Sergeláncos kút, forgástest alakú serlegekkel

lyén a vízben fordul meg, eközben az egyes gömbserlegek megtelnek vízzel, a vizet felviszik a (8) forgódobig s az azon való átfordulás közben az (1) kútállvány oldal-5 falai s a (13) feneke által, határolt (14) térbe öntik, ahonnan a víz a (15) kifolyó­osövön át a szabadba jut. Ezen (13) kútállvány fenékben a serleges lánc' részére' (16), ill. (17) nyílások vannak 10 kihagyva, melyek (18), ill. (19) válaszfal révén vannak (14) tértől elválasztva úgy, hogy (14) térben összegyiilemlő víz a) kútba vissza nem folyhatik. Az, egyes gömbserlegek által felhozott víznek az 15 a része, amely egy esetleg túl gyors haj­..•á'- kövei keztébeii a (S) dobon való átfor­dulás következtében nem folyt ki a ser­legből, még a lefelé; haladás közben is ki­ömölhet s nem jut vissza a kútba, inert 20 az alatta haladó gömbserleg fenekére s onnan szét, az (1) kútállvány s (13) fe­nék által határolt 'térbe jut. A (10) gömbserleges lánc egy eleme, pgy láncserleg a 4., 5., 6. ábrákon látható-25 A. gömbserleg a (20) alsó és a (21) kivá­gásokkal ellátott (22) felső részből van összetéve. A gömbserleg alul és felül a (23) lánctag meghajlított végeinek meg­felelő nyílással bír, melyeken keresztül a 30 (23) lánctag átdugható. A gömbserlegeü felül és alul (24), ill. (25) védőlemez van elhelyezve, a gömbserleg ilyetén való ösz sseszerelése után a (23) lánctag a. lánc­szem kiképzése alatt (26) és felett (27) 35 részein sajtóval laposra lesz nyomva, mi­által a láncserleg merev egészet képez. Az egyes láncserlegeknek serleges lánccá való összekapcsolása úgy történik, hogy a (23) lánctag felső (28) orra az alsó (29) 40 gyűrűbe lesz bedugva és ezután a (28) orr vége le lesz hajlítva. Az 5., ill. 6. ábrákon látható a (8) for­gódok egyrésze is és a (12) gömbserleg elhelyezkedése forgódobban, továbbá alsó részének felfekvése, ill. kapaszkodása a 45 (9) fokon. A fentiek szerint gömb A7 agy más görbe­vonalú forgástestalakú serlegekből kikép­zett serleges lánc semmi féile körülmények között sehol sem egymásba, sem a kút 50 oldalfalába be nem akadhat, megfelelő erősségű kiképzés esetén bármily kút mélységre alkalmazható. Nagyobb telje­sítmény elérésére minden egyes (23) lánc­tagra. teszünk gömbserleget, kisebb telje- 55 isítményt úgy érünk el, hacsak minden második vagy harmadik lánctagra erősí­tünk gömbserleget. Szabadalmi igények: 1. Serlegláncos kút, melyre jellemző, 60 hogy serlegláncának egyes lánctag­jaira üreges görbe vonalú forgástest vagy ezt érintő síkokból összetett sok­szögkeresztmetszetű idomalakú, egyik fellén kivágásokkal ellátott serlegek 65 vannak erősítve. 2. Az 1. igény szerinti serlegláncos kút oly kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy serleghmcának egyes lánctag­jaira két félből összeillesztett, felső fe- 70 ílében kivágásokkal ellátott ellipszis-, vagy tojás- vagy gömbalakú, fémle­mezből készült serlegek vannak érő­éit ve; 3. Az 1. és 2. igényekben védett serleg- 75 láncos kút oly kiviteli alakja, melvre jellemző, hogy a kútállvány vízgyűjtő terének fenekén a végfelen serleges láne lemenő szára részére válaszfallal kö­rülvett nyílás van kiképezve, a felmenő 80 sznr részére kiképzett nyílás a víz­gyűjtő tértől válaszfallal van elvá­lasztva, a hajtókarral ellátott tengelyre erősített forgódob kapaszkodó fokokkal' összekötött kettős tárcsából áll. 85 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents